Рубрикалар

ООЛДАРЫВЫС ХҮРЕЖИП ЧОРЗУН ДЭЭШ

“Эзирлер уязы” губернатор төлевилели

Бии-Хем кожууннуң Хадың суурда »Эзирлер уязы» губернатор төлевилели-биле спортзалдың тудуу июнь айда эгелээн. Ында колдуунда суурнуң эр чону хаара туттунган. 30 ажыг кижи сес ханалыг тудугну дарый доозар дээш шудургу ажылдап турар. Бо хүннерде Турандан  немей тудуг материалын манап турар.

“Эзирлер уязын” суурнуң Почтовая кудумчузунда тудуп турар. Ону шилип алган чылдагааны, ында турар уруглар садының одалга системазынга спортзалды кожуп адыр болза, одалгага камгалгалыг болур.

Бо тудугда ажылдап турар улус кандыг-даа төлевир чок, боттарының изиг күзели-биле тудугда киржип турар. Оларның аразында тудугжу мергежилдиг улус чок-даа болза, ындыг ажылды кылып чораан улустан айтырып, сүмезип ап тургаш, тудуп турар.

»800 ажыг чурттакчылыг суурга бо хире спортзал чедер. Келир үеде оолдарывыс хүрежип, спортка хандыкшылдыг болзун дээш тудугда идепкейлиг киржип тур бис»- деп, суурнуң чурттакчызы Мерген Монгуш чугаалаан.

Күзелдии-биле ажылдап турар улуска хаттыг, чаъстыг хүннерде чаглактанып, дыштанып алырынга эптиг болзун дээш тудуг чанында өг тип каан. Келир үеде ажы-төлүнге эки чүүлдү кылып турар идепкейлиг тудугжуларны деткиири-биле кудумчу бүрүзү ээлчежип алгаш, аъш-чемни өгде белеткеп, чемгерип турар.

Чоннуң тудуу материал четче келирге, ай четпейн, ажыл доостур дээрзин тудугжулар чугаалаан.

К.Монгуш.

Чуруктар авторнуу

#Эзирлеруязы #Губернатортөлевилели #Бии_хемкожуун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ ЧОННУҢ ЭҢ-НЕ ЧИДИГ АЙТЫРЫГЛАРЫНГА ХАРЫЫЛААР
Следующая запись
ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮ УДАВАС АЖЫТТЫНАР
Меню