Рубрикалар

Оруктарда камераларның саны чүге көвүдеп турарыл?

Оларның көвүдээниниң ужуру болза:

– Чолаачыларны чурумчудуп турар. Орук шимчээшкининиң дүрүмнерин сагыырынга эргежок чугула херексел апарган.
– ОШАЧКИ-ниң ажылын чиигедипкен.
– Орук озал-ондааның чылдагааннарын тодарадыр специалистерге улуг дуза апарган.
– Оруктарга айыыл чок чорукту тургузарынга ажыктыг.

Амгы үеде светофорнуң медээзин херекке албаан, доктаар ужурлуг шыйыгны эрттир халыткан, удур халдыр транспортуң оруунче кирген, чадаг кижи кежер орукка доктааваан… дээш өске-даа хажыдыышкыннарны тодарадыптар камералар бар апарган.

2022 чылдың апрельде Кечил-оол биле Советская кудумчуларының, Кочетов – Титов, Кочетов – Комсомольская, Кочетов – Интернациональная, Ленин – Тувинских Добровольцев, Рабочая – Бухтуев, Ленин – Титов, Рабочая – Чүлдүм, Магистральная – Интернациональная, Шевченко – Интернациональная дээш Кызыл хоорайның девискээринде 11 орук белдирлеринде фотови­деокамераларны салган.

А республиканың девискээринде 10 фотовидеокамералар немешкен. Ак-Довурак хоорайның Данзырык кудумчузу биле Кызыл-Мажалыктың Калдар-оол кудумчуларының белдиринде, Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септен Кызыл хоорайже киир халдып кээр оруу биле Кызылдың Тиилелгениң 75 чыл ою кудумчузунуң белдиринде, Кызыл – Эрзин оруунда Моол-биле кызыгаарга чедир 1 км черде, Кызыл – Эрзин оруундан халыткаш, Балгазынче кирер оруктуң белдиринде, ол-ла оруктуң Самагалдайже кирер болгаш оон үнер оруунда, Кызыл – Эрзин аразында Кызылче чоокшулап кээрге турар «Даш хоорайжыгашта», Чедер хөлче ээп кирер черде камераларны салган.
Оруктарда фотовидеокамералар кажан-даа удувас дээрзин утпаңар. ОШАЧКИ-ден «аас-кежиктиң чагааларын» албас дизе, орук шимчээшкиннерин сагыыр-ла, хүндүлүг чолаачылар!

А. Ондар очулдурган.

Предыдущая запись
“Оргаадайда” эрес-кежээ ажылдакчылар
Следующая запись
Апрель 30 — Россияныӊ Өрт камгалалыныӊ хүнү.
Меню