Рубрикалар

ОРУКТУҢ АЙЫЫЛ ЧОК БОЛУРУ ДЭЭШ

Тывада «Енисей» Р-257 федералдыг оруктуң ийи айыылдыг участогун эде чаартып кылып турар.

Улуг-Хем биле Чаа-Хөл кожууннарда светофорлуг объектилерни солуур, чадаг кижи оруунуң херимин кылыр, орук демдээниң медээлерин болгаш удур чырыдар демдектерни тургузар. Чаа-Хөл кожууннуң Ак-Туруг суурунуң кезээнде оруктуң айыылдыг ээр черинге 34 орук демдээн специалистер тургузуп каан. Орук демдээнге келген чырыкты, көрүнчүк дег, дыка дүрген удур чырыдар болгаш дүне-хүндүс кандыг-даа үеде тергиин эки көстүп турар флуоресцентилиг щиттерден кылган. Оруктуң хенертен ээр черинге чоокшулап келгенин чолаачыга сагындырары-биле, херелди удур чырыдар 58 катафоттарны кылып каан.

«Енисей» Р-257 трассаның 911 километринде Шагаан-Арыг хоорайның чоогунда оруктуң чадаг кижи эртер чери көскү, чолаачылар кичээнгейлиг болзун дээш светофор объектилерин солаан. Светофор сигналының орнун солууру-биле, светильниктер болгаш херелди удур чырыдар ленталар кылгаш, быжыглап каан. Орукка халдып олурда, автотранспорттуң дүргенин оожургадырын дааш-шимээн-биле медеглээр тускай полосаларны ол участокка кылыр. Тротуарларны болгаш чадаг кижи кылаштаар оруктуң 150 метр узун херимин сентябрь айның төнчүзүнге чедир тургузар.

2020 чылда «Енисей» Р-257 автомобиль оруунуң Тывада участогунга 78 орук-транспорт болуушкуну болган, 2019 чылга деңнээрге, ол 8 хуу эвээжээн. Федералдыг автомобиль оруктарының айыыл чок болурунуң деңнелин бедидери-биле ажылды үргүлчү кылып турар.

 

#Айыылчокоруктар #ЕнисейР_257 #Орук_транспорт #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НАЦИОНАЛ ЧЕЧЕН ЧОГААЛ ШАҢНАЛЫ
Следующая запись
РЕСПУБЛИКАНЫҢ ТЕРГИИН БАШКЫЛАРЫН ШАҢНААН
Меню