Рубрикалар

Оюн залыныӊ ээзин дилеп турар

Россияныӊ ИХЯ-зыныӊ Кызыл хоо­райда эргелелиниӊ экономиканыӊ айыыл чогунуӊ болгаш коррупцияга удур килдизиниӊ ажылдакчылары Кызылдыӊ Мос­ковская кудумчузунда оюн-тоглаа чериниӊ хоойлуга дүүшпес ажыл-чорудулгазын соксаткан.

Ойнаар автоматтар залын улус караанга билдирбес кылдыр кылгаш, ынаар чүгле бүзүрелдиг улусту киирип турган. Аңаа чүгле оператору биле охранниги ажылдап турган.
Хыналданыӊ түӊнелинде, 16 компьютер техниканы хавырган.
Россияныӊ Кеземче хоойлузунуӊ 171.2 чүүлүнде көрдүнген «Азарттыг оюннарны хоойлуга чөрүштүр организастааны болгаш эрттирип турганы» деп кем-херектиӊ демдектерин илереткен.
Амгы үеде азарттыг оюннар организастаан болгаш аӊаа киржилгелиг улустарны тодарадырынче угланган оперативтиг бөлүк хемчеглерни чорудуп турар.
Бо фактыга хамаарыштыр хыналда материалдарын Россияныӊ Истелге комитединиӊ Тыва Республикада Истелге эргелелинче чорудар.
Фоточурукту интернет четкизинден алган

Предыдущая запись
ТЫВА БИЛЕ БУРЯТИЯ АРАЗЫНГА ДОРТ АВИАРЕЙС
Следующая запись
Билчинмаа эмчиниң салгалдары
Меню