Рубрикалар

Пасха байырлалының утказы

Пасха деп сөс «шилчий бээр» дээни ол. Христианнарга ол дээрге өлүмден чуртталгаже шилчиири дээ­ни ол, чүге дизе бо хүнде Иисус Христостуң дирилгенин сактып турар.

2020 чыл бурунгаар кижи­лерниң камгалалы дээш мөңге Бурган кижи апарган. Бурган-кижи Иисус Христос чер кырынга 30 чыл чурттаан: Ол өлүглерни диргизип, согурланы көөр кылып, бодунуң Бурганныг өөредиин кижилерге суртаалдап турган. Ынчалза-даа ооң чер кырынга келгениниң кол сорулгазы – бүгү кижи төрелгенниң бачыттары дээш бодун өргүүрү. Христос эки тура-биле бодун крестиге өлүмче берипкен. Израиль чоннуң шажын баштыңчылары адааргааш, ону крестиге хере шапкан.

Христос крестиге өлген. Ооң-биле кады ийи дээрбечилер база хере шаптырган турган. Кам­галакчының мөчүзүн куй иштинге хөөржүдүп каан. А сүлде-сагыжы-биле Дээрги Иисус Хрис­­тос эрлик оранынче баткаш, аңаа турган, чаңгыс алыс шын Бурганга бүзүреп чорааннарны хостап алган (шупту өлгеннер эрлик оранынга турган).

 Үш дугаар хүнде, улуг-хүннүң даң бажында, Христостуң өөре­никчилери ооң орнукшуттунган куюнга чедип келген.

Куйнуң аксынга оларны Бурганның Элчини (Ангел) уткуп алгаш, Иисустуң дирлип келгенин медээлээн. Ол-ла хүннүң кежээзинде Христос бодунуң өөреникчилерниге дирилген мөчүлүг боттанып көстүп келген. 40 хонуктуң дургузунда Иисус Христос боду­нуң өөреникчилеринге 10 катап келген. 40 дугаар хонуунда ол бодунуң мөчүзү-биле дээрже көдүрлүп үнген (Дээрлиг дүжүл­гезинче).

Оон 10 хонганда Дээрги черже Ыдыктыг Сүлдени чоргузупкан, Бурганның өг-бүлезинде бүгү язы-сөөк болгаш назы-харны хараа тудуп турар Православ Церковьту тургускан.

Христостуң дирилгениниң өөрүнчүг медээзин ооң өөре­ник­чилери – апостолдар бүгү делегейге тарадып чорупкан. Ынчангаш бо хүн өөрүнчүг Пасха кижи бүрүзүнге хамааржыр, чүге дээрге Христос чер кырынга чурттап чораан бүгү кижилерни диргизиптерин аазаан. Кажан Дээрги чер кырынга ийи дугаар келирге, бо бүгү боттаныр.

Христос дирлип келген! Шынап-ла дирлип келген!

Антоний Дулевич, Кызылда епархияның миссионерлер салбырының удуртукчузу.#Шын

Предыдущая запись
Чурттуӊ бюджет чидирии 150 триллион тугрик чедип турар
Следующая запись
Аяс Хунай-оол Тываның Тудуг яамызын удуртур
Меню