ПЕНСИЯЛАРНЫҢ ИНДЕКСАЦИЯЗЫН ДОКТААМАЛ ЧОРУДАР

Пенсия хандырылгазы Россияның чурттакчыларынга Конституцияның магадылалы болур.
Өске мурнады күүседир сорулгалар дээш эрге-дужаалдыг даргалар бо чүүлден ойталаар эрге чок.

Меню