Рубрикалар

ПЕРИНАТАЛДЫГ ТӨПТҮҢ ЧЕМГЕРИЛГЕЗИ ЭКИ БОЛГАН

Эрткен неделяда регионнуң Башкарылга төвүнге Тыва Республиканың Перинаталдыг төвүнүң чемгерилгезиниң шынары чогуур деңнелде чорбайн турарының дугайында хомудал бүрүткеттинген.

Ол кыйгырыгга даянып, Айдың Сарыглар дүүн эмнелге чериниң аъш-чем блогунга пландан дашкаар хыналданы чоруткан.

Хыналда үезинде кадык камгалал сайыдының оралакчызы албан чериниң аъш-чем хүлээп ап, шыгжап турар оран-савазын хынап көрген. Иштиг болгаш уруг чемгерип турар херээжен кижилерниң стационарга чемгерилгези дендии улуг кичээнгейни негеп турар болгай.

“Бүдүн аъш-чем блогун, шупту бүдүрүлге цехтеринден эгелээш шыгжамырларга чедир шуптузун көрдүвүс. Арыг-силиг нормалары шупту дүрүмнерге дүгжүп турар. Кандыг-бир шыңгыы хажыдыышкын илереттинмээн, ынчалза-даа чамдык барааннарның маркировказы чок болганынга сагындырыгны берген. Аъш-чем блогунуң технологтуг дериг-херекселиниң дугайында чүнү чугаалап болурул дээрге, ында чаа аппаратураны тургускан. Ооң иштинде плиталар, котелдар, пароконвекторлар бар”.

Шынары багай чемгерилге дугайында кыйгырыг хыналда үезинде кичээндирипкенин Айдың Сарыглар демдеглээн. Ылаңгыя Перинаталдыг төпте уруг эмзирип турар болгаш иштиг херээжен кижилерни чемгерип турары эң эки болуп турар. Чүге дээрге эмнелге чериниң менюзунче хөй белоктуг болгаш сүүзүннүг аъш-чем аймаандан тургустунган чогумчалыг болгаш деңнели эки чемгерилге кирип турар.

Ол дугайын Республиканың уруглар эмнелгезиниң диетолог эмчизи Людмила Шруп база бадыткаан: “Перинаталдыг төптүң документилерин белеткеп турар менюзунга дүүштүр көрүңер. Уруг эмзирип турар болгаш иштиг херээжен кижилерге шын болгаш янзы-бүрү чемненилге чурумун сагыыры чугула”.

#Кадыккамгалаляамызы #Перинаталдыгтөп #Айдыңсарыглар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КЫЗЫГААРЛААШКЫННАР УРУГЛАРНЫҢ КАДЫКШЫЛЫНЧЕ УГЛАНГАН
Следующая запись
ЭҢ БАШТАЙГЫ ТЫВА ГЕНЕРАЛ
Меню