Рубрикалар

ПОСОБИЕНИӉ СААДАЙ БЭЭРИН ТАЙЫЛБЫРЛААН

Социал төлевирлер, ылавылаарга 3-7 харлыг чаштарныӊ пособиелери, саадап турар деп хомудалды Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлелгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг, ТР-ниӊ Күш-ажыл болгаш социал политика яамызыныӊ болгаш ук ведомствонуӊ эргелелинде албан-черлериниӊ удуртулгазы-биле кады хуралга сайгарып көрген.

Бо байдал кожуун бүрүзүнде аӊгы-аӊгы болган. Чону хөй черлерде айтырыг нарыыдап турар. Чөөн-Хемчикте – 21 муӊ кижи, Улуг-Хемде – 20 муӊ хире кижи, база Кызыл хоорайда.

Кожууннарныӊ хөй кезии июнь айныӊ төлевирлерин шилчидип эгелээн, Улуг-Хемде 648 өг-бүлеге акша-хөреӊгини чедир бээри арткан дээрзин ТР-ниӊ Күш-ажыл болгаш социал политика сайыдыныӊ оралакчызы Чечена Дудуп дыӊнаткан.

Кызыл хоорайга апрель 1-ден тура 6497 кижи билдириишкин кииргенин, а ол билдириишкиннер-биле ажыл июль төнчүзүнге чедир доосту бээрин Кызылдыӊ мэриниӊ социал адыр талазы-биле бирги оралакчызы Наталья Попугалова илеткээн.

Чугула медээлерни көрүп алыр автоматчыткан система кожууннарда чок болганда, кижи бүрүзүнүӊ билдириишкининде медээлерни ол-бо албан черлеринден ылавылап хынаары-биле чагаа-хораа чорудар, ооӊ харыызын манаар, оон санааш, төлевир шилчидеринге белеткээр ажыл оожум чоруп турар. Чижээ, Чадаанага билдириишкин киирген улустуӊ аразындан чүгле 22 кижиниӊ чугула медээлерин системаже киирип алган. Чаӊгыс кижиниӊ билдириишкининде медээлерни долузу-биле ылавылап чыырынга специалистке 2 шак херек болуп турар.

– Шупту пособиелерни, төлевирлерни специалист, автоматчыткан система-биле эвес, а боду херек медээлерни ылавылап тургаш, компьютерже киирбишаан, санап турар. Ынчангаш төлевирлер саадап турар. Кожууннарда билдириишкиннерниӊ 50,60,80 хуузун шилчидип турар, а кол берге айтырыг — Кызылда. 4357 билдириишкин артып калган, ону кылыр бис. Төлевир бербес деп шиитпирлээн болза, чонга ону тайылбырлаар бис. Чылдагааны аӊгы-аӊгы бооп болур. Билдириишкинин шын эвес бижээни, азы орулгазы шуут чок деп айытканы. Хөй кезиинде хуу сайгарлыкчыларда ажылдап турар, шалыӊын «саазын хап» иштинге ап турар улустар ынчаар таваржыр, оларныӊ дилээн хандырбас. Өг-бүле бүрүзүнге социал төлевирни оларныӊ акша орулгазын санап көргеш, бээр.

Тываныӊ күш-ажыл яамызы бо айтырыгны шиитпирлээр дээш, Медээлер-биле ажылдаар автоматчыткан система садып алыры-биле, аукцион чарлап турган. Ол системаныӊ дузазы-биле өске албан черлеринден, чижээ, иштики херектер яамызы азы суд пристав албанындан херектиг медээ дугайында негелде (запрос) чорударга, ооӊ харыызы 3-4 хүн болганда, дораан чедип келир. Билдириишкин хүлээп ап турар ажылдакчыларга белен болур. Аукционга киржир улустуӊ документилерин хүлээп алган. Биске ийи неделя херек. Программаны ажылдадыр бис. Видеоконференция харылзаазы-биле специалистер өөредилгезин август айда кылдыр чарлаан. Шупту кожууннарны видео-харылзаага кожар – деп, Чечена Дудуп, ТР-ниӊ Күш-ажыл болгаш социал политика сайыдыныӊ оралакчызы тайылбырлаан.

Баш бурунгаар санаашкын-биле алырга, Тывада 3-7 харлыг чаштарга пособие бээринге күрүне 2 млрд 60 млн рубль чарыгдаар. Республиканыӊ Күш-ажыл яамызы 1 млрд408 муң рубьди шилчиткенин дыӊнадып турар.

#Күш_ажылболгашсоциалполитика #Пособиелер #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Амыдыралдың оруу
Следующая запись
Фронтучу 96 харлаан
Меню