Рубрикалар

Премьер-министр Михаил Мишустинниң апрель 6-да хүлээп алган хемчеглери

РФ-тиң девискээринге чаа коронавирус инфек­циязының тараарынга удур демисежир талазы-биле Чазактың чанында коор­динациялыг чөвүлелдиң хуралы дүүн болуп эрткен.

Чоннуң, ылаңгыя эвээш­ акша орулгалыг өг-бү­ле­лерниң амыдыралынга нарын байдал­дарның тургус­тунуп турарын барымдаалап, РФ-тиң Чазаа немелде деткимчени бээр дугайында хуралга чугаалашкан.

 Бажың болгаш коммуналдыг хандырылгалар төлеп алырынга субсидиялар октябрь 1-ге чедир кандыг-даа документилер дужаатпайн, узадып бээр.  Газ, электри энергиязы, чылыг, изиг-соок­ суг хандырылгаларының ажы­лын соксатпас. Коммуналдыг хандырылгалар  өртээн төлевээни дээш, торгаавас. Капиталдыг септелге дадывырын, бажың төлевирин соңгаарлатканы дээш, пеня салып, хөөлевес.

Даштыкы чурттардан келген кижиге болгаш ооң-биле чаңгыс бажыңда кады чурттап турар улуска эмчи хуудустарын бээр чаа чурумну тургускан. Ажылдап шыдавас дугайында эмчи хуудузун дужаапкан соонда, чеди хонганда ооң акшазын шилчидип бээр. Апрель 6-19 хүннеринде төлеп эгелей бээр.

Ол-ла хүн коронавирус дээш когараан компаниялар­га 1 чыл чедир үндүрүг төле­­вирин болгаш взностарны төлээрин соңгаарладып болурун, оон аңгыда орулгазы 50% батканда, 5 чылга чедир төлевезин доктааткан. Улуг бүдүрүлгелер болгаш бизнес организацияларының орулгазы 30% чедир бадар болза, 3 чылга чедир үндүрүг төлээрин соңгаарладыр деп доктаалды Россияның Чазаа апрель 6-да хүлээп алганын дамчыткан.

government.ru. #Шын

Предыдущая запись
Бажың оочуру
Следующая запись
КЫЙГЫРЫГ!
Меню