Рубрикалар

Профилактиктиг хемчеглерни шыңгыы сагыыр ужурлуг

Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелели чаа коронавирус халдавырындан аарыыр чоруктуң эвээжээнин барымдаалааш, чамдык сайгарлыкчы чорук объектилериниң ажылын катап эгелээрин саналдаан.

Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчак республиканың удуртулгазынче ооң мурнунда киирген шеглел-кызыгаарлаашкыннар хемчеглерин суларадып, бөгүнден эгелеп ажык черге арыг агаарга чорааш камгалал маска кетпейн барып болурун кол санитар эмчи чаа саналын киирген. Ындыг болзажок, хөй-ниити транспортунга чорааш, азы хааглыг хөй-ниити черлеринге ону кедери албан.

1,5 метр социал ыракшылды сагыыры база күрүне болгаш муниципалдыг албан черлеринге, культура, спорт, ниитиниң чемненилге объектилеринге, садыг төптеринге, байырлыг бадылажылга езулалынга QR-кодту көргүзери албан эвес.

Уруглар ойнадыр болгаш хөгледир черлер, компьютер залдары, аттракционнарның ойнаар зоналары, ооң иштинде ойнаар батуттар, уругларга база улуг кижилерге немелде өөредилге организациялары, кинотеатрлар, театрлар, театр-концерт база культура-дыштанылга албан черлери, баш таарар черлер, чараштаныр, дыргак кылыр, нугуушкун кылыр болгаш спа-салоннар баш бурунгаар бижиткен кижилер-биле ажылдап болурун көрген.

Сауналар, чунар-бажыңнар, хеп чугдурар черлер, химчисткалар, ательелер, фитнес-клубтар, фитнес-залдар, тренажер залдары, күш-культура-кадыкшылга комплекстери, спортчулар белеткенир спорт объектилери, аалчылар бажыңнары, дыштанылга баазалары, турисчи баазалар, эштир бассейннер, доштуг чуңгулар, күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дуза көргүзер хөй ажыл-чорудулгалыг төптер, Чонну ажылга хаара тудар төптер, автошколалар бо неделяның бир дугаар хүнүнден ажылдап эгелээр. Ол ышкаш конференциялар, делгелгелер база ярмаркаларны организастап болур.

Ындыг болзажок, үстүнде айыттынган объектилер болгаш организациялар профилактиктиг хемчеглерни шыңгыы сагыыр ужурлуг: кирип турар кижилерниң эъдиниң изиин хынаар, өрээлдерни өйлеп-өйлеп дезинфекциялаар, ажылдакчылары шупту тарыткан азы аарып каапкан ийикпе, чок болза Covid-19-ка удур бүдүмелдер бар деп шынзылга бижиктиг болур.

Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелелиниң ажылдакчылары, албан черлериниң аразының рейд бөлүнүң кежигүннери профилактиктиг хемчеглерни сагып турарынга хыналдаларны чорудар.

Тываның экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы сайгарлыкчы чорук субъектилеринге өөредилге семинарларын март 14-тен эгелээр, аңаа Росхереглелхайгааралының ажылдакчыларын киириштирер.

Людмила Салчак өнчүден хамаарылга чокка, кандыг-даа организацияларга коронавирус халдавырындан камгаланырының талазы-биле методиктиг дузаны көргүзеринге албан чери белен дээрзин дыңнаткан.

Марттың 14-тен ажылын катап эгелээр организациялар болгаш хуу сайгарлыкчылар ажыл-чорудулгазын, объектиниң өрээлдерин дезинфекциялаан актызын, ажылдакчыларның санын, ат-сывын, Covid-19-ка удур тарытканын, дезинфекциялаар чүүлдериниң кайы хире барын, ажылдакчыларның болур-чогуур хууда камгалал дериглери, санитайзерлер, агаар арыглаар херекселдери барын Росхереглелхайгааралдың Тыва Республикада эргелелиниң электроннуг адрезинче: mail@17.rospotrebnadzor.ru дыңнадыр.

#Росхереглелхайгаарал #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ХҮНДҮЛЭЭЧЕЛ ЧОРУКТУӉ МАСТЕРИ
Следующая запись
Бай-Дагның спортчу энези – Лариса Мандал
Меню