Рубрикалар

Прокурорнуӊ хыналдазы

Хоорай төвүнде хостел

Найысылалдыӊ Тыва эки турачылар кудумчузунуӊ 26 дугаарлыг каът бажыӊда аалчылар чурттадыр хостел бар болган. Хоорай прокуратуразы чуртталга хоойлужудулгазы биле санитарлыг дүрүмнерни сагып турарын хынаары сорулга-биле аӊаа барып четкен.

Хуу сайгарлыкчы өрээлдерни, удуур-чыдар оруннарны тус-тузунда акша-биле садып, хөлезиге берип турган. Ийи квартира ышкаш таарыштыр чогааткан сес аӊгы өрээлди чурттавас чер кылдыр шилчитпээн.

Каът бажыӊныӊ чурттакчылары-биле кады чаӊгыс эжиктен үнүп-кирер кылдыр кылып каан. Ындыг хостел ажылдап эгелээрге, чурттакчыларныӊ амыр-дыжы читкен, эзирик улус хөй-ниити чурумун үреп турган.

Херээжен сайгарлыкчыны ооӊ мурнунда санитар-эпидемиология хоойлужудулгазын, хөй-ниитиниӊ корум-чурумун хажытканы дээш, хемчээн ап турганын тодараткан.

Хоойлу ёзугаар хөй квартиралыг каът бажыӊны аалчылар чурттаар гостиница ышкаш ажыглап болбас. Ынчангаш аалчылар чурттадып турган сайгарлыкчыныӊ ындыг ажыл-чорудулгазын соксадырын хоорай прокуратуразы негээн. Судтуӊ шиитпири күш кирген, а прокуратура ооӊ күүселдезин хынаар.

Предыдущая запись
Чонну ажылга хаара тудар неделяда чүнү канчаарыл?
Следующая запись
Совет чоннуӊ Тиилелгезин мөӊгежидер
Меню