РЕГИОННАРНЫҢ КИРЖИЛГЕЗИ УЛГАДЫР

Күрүне чөвүлелиниң чаа бүрүн эргелери чуртту эргелеп-башкарарынга регионнарның киржилгезин күштелдирер.
Субъектилерден келген шупту саналдарны кичээнгейге алыр.

Меню