Рубрикалар

РЕСПУБЛИКАНЫҢ 4 БҮДҮРҮЛГЕЗИ ТИИЛЕКЧИ БОЛГАН

«Россияның эң дээре 100 барааны» мөөрей
Красноярск крайның Чазаанга Бүгү-россияның «Россияның эң дээре 100 барааны» мөөрейниң тиилекчилерин байырлыг байдалга шаңнап-мактаан. Ону “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база амы-хууда сайгарлыкчы эгелээшкинни деткиири” национал төлевилелдиң иштинге чоруткан.

Бо чылын Тыва Республиканың 4 бүдүрүлгезиниң — «Бай-Хаак», «Серебро» КХН-нерниң, хууда сайгарлыкчылар Чечен Хүрең-Дашовна Оюннуң болгаш Вера Владимировна Хертектиң ажыл-агыйларының барааннары болгаш ачы-дузазы “Аъш-чем барааннары” деп номинацияга бир-ле дугаар бедик үнелелди алганнар.

Ак сеткилдиг ажылы дээш республика бүдүрүлгелериниң 4 ажылдакчызы “Шынарның тергиини” деп хүндүлел демдектери-биле шаңнаткан. Бүдүрүлге черлериниң барааннарының шынарының экижиишкининге үлүг-хуузун киирген специалистер кол нуруузунда ындыг шаңнал-биле шаңнадып турар.

Дөгере бүдүрүлге черлерин Красноярск крайның болгаш Тыва Республиканың губернаторларының өөрүп четтирген бижиктери-биле демдеглээн.

Арат-тараачын ажыл-агыйның удуртукчузу Чечен Хүрең-Дашовна Оюн: «Бистиң өг-бүлевистиң бөдүүн күш-ажылын мындыг бедик демдеглээнинге хөлчок өөрүп тур бис. Мындыг чергелиг мөөрейге бир дугаар киржип тур бис, ынчангаш моон-даа соңгаар шынарлыг бараанны бүдүрер дээш база бүдүрүлгени ам-даа калбартыр дээш ажылдаар бис».

Красноярск крайда, Хакас болгаш Тыва Республикаларда Стандартизация, метрология болгаш шенелделер талазы-биле күрүнениң регионалдыг төвүнүң директору Сергей Шпирконуң чугаалап турары-биле алырга, регионалдыг бараан бүдүрүкчүлериниң конкурузунга киржилге барааннарның шынарынче доктаамал кичээңгей угландырып турар бүдүрүлгелерниң когу үзүлбээн, мындыг чергелиг мөөрейлерге киржилге оларның мурнады көөр чүүлдерин тодарадып, хереглекчилерниң караанга оларның ат-алдарын көдүрүп турар.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Мөөрей #Россияның100эңдээребарааны #Красноярсккрай #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КЕЛДЕРЕДИЛГЕ САЛБЫРЫ АЖЫТТЫНГАН
Следующая запись
АЯС БАВУУ — ЧЕДИИШКИННИГ ТАРААЖЫ
Меню