Рубрикалар

РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗААНЫҢ ЧАА СОСТАВЫН БАДЫЛААН

Октябрь 21-де Республиканың Дээди Хуралының (парламент) ээлчеглиг бешки хуралында, депутаттар Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның киирген саналын деткип, Тимур Кууларны, Елена Хардикованы, Уран-оол Ондарны, Дмитрий Румянцевти, Сергек Хертекти база Менги Хомушкуну Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчылары база Орлан Достайны саң-хөө сайыды албан-дужаалдарга бадылаан. Депутаттар республиканың дээди албан-дужаалынче кандидаттарны ажык бадылап, чаңгыс үннүг шиитпирни үндүрген.

Хуралдың тускай угланыышкынныг комитеттеринге кордакчылар ажыл планнарын, республикада амгы үеде адырлар аайы-биле чидиг айтырыгларны шиитпирлээр боттарының көрүжүн база бирги сорулгаларын илеткеп, сайгарылгаларга киришкен турган. Комитеттер депутаттары соңгулда округтарының база боттарының угланыышкыннарының аайы-биле айтырыгларны кандидаттарга салган.

Дээди Хуралдың (парламент) даргазы Кан-оол Даваа ук айтырыг парламентиге улуг сайгарылгалыг эрткен болганда, чазак даргазының оралакчыларын база саң-хөө сайыдын чаңгыс даңзы-биле бадылаар деп саналды киирген. Шупту кандидаттарны комитеттерге, “Чаңгыс демниг Россия” партияның парламент фракциязының партияның президиум хуралдарынга база сайгарып чугаалашкан.

Дээди Хуралда (парламентиде) Тываның Баштыңының-Чазааның Даргазының бүрүн эргелиг төлээзи Виталий Бартына-Сады кордакчыларны депутаттарга таныштырып, киирген кандидатураларны томуйлап деткииринге чөпшээрежирин республиканың дээди хоойлужудулга органындан дилээн бижикти номчаан.

Конститусчу-эрге-хоойлу политиказы база күрүне тургузуунуң талазы-биле комитет даргазы Виктор Глухов регламент езугаар, республиканың депутаттар корпузу кордакчыларга чөпшээрежип, оларны томуйлаарынга чөпшээрежирин дыңнаткан.

Сессияга киришкен шупту 30 депутат ажык бадылаашкын-биле “ийе” деп бадылаан. Тываның Чазак Даргазы Владислав Ховалыгның ТР-ниң Чазак даргазының оралакчылары база саң-хөө сайыды албан-дужаалдарже кордакчыларны томуйлаарынга чоннуң депутаттары чөпшээрежип, чаңгыс үн-биле бадылааны ол.

Бадылаашкынның түңнелдерин чарлаан соонда, депутаттар чаа соңгуткан даргаларга байырны чедирип, регионнуң хөгжүлделиг сайзыралы дээш кады демнежип ажылдаарын күзээн.

Дээди Хуралдың (парламент) даргазы Кан-оол Даваа: «Бөгүн республиканың дээди хоойлужудулга органы Тыва Республиканың Конституциязы езугаар, республика Баштыңы-Чазак даргазының бодунуң оралакчыларынче база саң-хөө сайыдынче кииргени саналдарын деткээн. Депутаттар составы комитеттер хуралдарынга ужуражылгалар үезинде шупту кандидаттар-биле таныжып, боттарының түңнелдерин үндүрген турган. Киирген кандидаттар мурнунда ажылдарын эки билип, ону кылырынга белен, арга-дуржулгалыг профессионалдар дээрзи чигзиниг чок-тур. Бистиң соңгукчуларывыс ындыг шиитпирни хүлээп алырын бистен манап турган-даа. Тываның чонунуң шилип алган Баштыңы Владислав Ховалыг база ооң оралакчылары-биле, республика чонунуң чаагай чоруу дээш, демниг кады ажылдаарынга беленивисти бо шиитпиривис-биле көргүстүвүс».

«ЛДПР» партия фракциязындан ”ийе” деп бадылаан депутат Эрес Кара-Сал бодунуң бодалын үлешкен: «Тываның Баштыңының киирген кандидаттарын «ЛДПР» партияның депутаттары база деткээн. Бистиң партиявыс чазактың чаа составын деткип турары ол. Сентябрь 19-та эрткен бүгү-российжи соңгулдаларда республиканың чону Владислав Ховалыгның кандидатуразынга хөй үннү бергениниң херечизи-дир. Бис — чоннуң шилип алган кижилери болганывыста, чоннуң үзел-бодалын, баштыңның эгелээшкиннерин деткиир апаар бис. Бистиң партия чаа чазактың башкыларның шалың акшаларын өстүрер дээн бирги шиитпирин кончуг шын деп санаан бис. Шупту бюджет ажылдакчыларының күш-ажыл төлевирин өстүрер дээш, дарганың чаа оралакчылары ажылдаар боор деп санап тур бис».

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

#Тываныңчазаа #ТР_ниңдээдихуралы #Чазактыңчаасоставы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАШТАРЫВЫС ЧАРАШ ЧҮҮЛГЕ ӨӨРЕНЗИН
Следующая запись
САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ЭПТИГ БАЙДАЛДЫ ТУРГУЗАР
Меню