Рубрикалар

РФ-ТИҢ КАМГАЛАЛ САЙЫДЫНЫҢ КУБОГУ

2021 чылдың октябрь 20-ден 22-ге чедир Россия Федерациязының камгалал сайыдының кубогу дээш IV Бүгү-россия чергелиг спортчу хүреш талазы-биле маргылдаалар Тывага болуп эртер. Ооң мурнунда чылдарда база Тывага болуп турган. Баш бурунгаар 8 команда киржири-биле бүрүткеткен. Ооң иштинде 81 киржикчи бар.

Маргылдаага киржир спортчулар дараазында негелделерге дүгжүр болур ужурлуг: спортчу белеткели 1-ги разрядтан чавызавас, эмчиниң маргылдаага киржип болур дугайында чөпшээрели албан турар ужурлуг, грек-рим хүрешке 67, 77, 87, 97, 130 килдерге, хостуг хүрешке 57, 65, 74, 97 килдерге хүрежир.

Ниитизи-биле маргылдааны белеткээр болгаш эрттирер талазы-биле ажылды РФ-тиң Чепсектиг күштериниң күш белеткел болгаш спорт эргелели кылып чорудуп турар. Маргылдааны РФ-тиң Камгалал яамызының федералдыг автономнуг албан чери “Шеригниң төп спортчу клуву”, Төп шериг округ болгаш ТР-ниң Спорт яамызы организастап эрттирип турар.

Маргылдааның киржикчилерин бүрүткээрин, ажыдыышкынын болгаш хаашкынын, тиилекчилерни шаңнап-мактаар, дээди спортчу мергежилдиң спортчуларын хаара тудары-биле мастер-класстарны эрттирерин Шеригниң төп спортчу клуву хүлээнип алган.

Командаларны уткуп хүлээр, материал-техниктиг хандырылгалар, чемненилгезин Төп шериг округ бодунуң харыысалгазында хүлээнип алган.

2018 чылда күш-культура белеткелиниң талазы-биле 41-ги Кызыл тук шерииниң Төп шериг округунуң тургузуунда ниити шериг каттыжыышкынының командылакчызының дузалакчызы, самбога спорт мастери, подполковник Иван Владимирович Кувырзинниң эгелекчи саналы-биле Тыва Республиканың Кызыл хоорайга июнь 29-тан 30-ге чедир спортчу хүреш талазы-биле РФ-тиң камгалал сайыдының Кубогу дээш маргылдаалар болуп эрткен. Аңаа олимпийжи деңзилерге хостуг болгаш грек-рим хүрештер болган. Ниитизи-биле 9 команда, ооң иштинде 108 кижи киришкен.

III маргылдаа 2020 чылдың ноябрь 2-де Кызыл хоорайның «Сүбедей» спорт ордузунга болуп эрткен. Аңаа Россия Федерациязының Чепсектиг күштер шерииниң, шериг округтарының, Соңгу чүктүң флодунуң, Россияның Камгалал яамызының шериг-өөредилге черлериниң, ЦСК-ның чыынды командалары киришкен.

Чыжыргана СААЯ.

#Спорт #Камгалалсайыдыныңкубогу #Хүреш #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НОМ САҢЫНДА ОЙНААР-КЫСТАР БӨЛГҮМҮ
Следующая запись
«ЧЫЛДЫҢ БАШКЫЗЫ» В. ПУТИН-БИЛЕ УЖУРАЖЫЛГАГА КИРИШКЕН
Меню