Рубрикалар

РОБОТТАР ЧОГААДЫП КЫЛЫР ӨРЭЭЛДИ АЖЫТКАН 

Немелде өөредилге 
 
Каа-Хем суурда уругларның немелде өөредилге төвү «Эврикага» ноябрь 18-те ба­за бир өөрүнчүг болууш­кун болган: ында ажылдап ту­рар башкыларның, ажылчын­нар­ның ниити күжү-биле өрээлдерин септээш, көжүп кирип алганы ийи каът бажыңга (ында кежээки школа база ажылдап турар) өөреникчилерниң роботтарны болгаш өске-даа конструкцияларны хол-биле кылып өөренириниң өрээлин байырлыг байдалга ажыткан. 
Аңаа Кызыл кожуун чагыргазының даргазының со­циал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Галина Кочергина, өөредилге эргелелиниң даргазының хүлээлгезин күүседип турар Оксана Чаш-оол, «Эвриканың» директору Буяна Артаева олар киржип, Каа-Хем суурнуң эге школазының өөреникчилери Володя Ооржак биле Севил Эрендейниң дузазы-биле кызыл кожааны кезип, чаа кабинетти ажытканнар. 
Тургустунганындан бээр ам 30 чыл болуп турар бо немелде өөредилге төвүнде амгы үеде 850 школачыны 23 башкы өөредип турар. Оларның аразындан Кара Ондар биле Азунда Ооржак хөй чылдарда бо төпте ак сеткилдиг эки ажылдап, хөй санныг уруг-дарыгны чугула херек мергежилдерге өөреткени дээш Тываның Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаткан дээр­зин О. Чаш-оол байыр чедирип тура, дыңнаткаш, шаңналдарны башкыларга тыпсып берген (чурукта: К. Ондар, А. Ооржак). «Өөредилге» деп федералдыг программага даянгаш, «Өзүлдениң демдээ» деп адаан беш кабинетти Кызыл кожууннуң школаларында ажытканын ол дыңнаткан. 
Г.Ф. Кочергина ол өөрүнчүг шакта чыылганнарга ко­жуун чагыргазының даргазының база бодунуң мурнундан байыр чедиргеш, бо ышкаш кабинеттерни «Өөредилге» деп национал төлевилел езугаар, Элегес-Аксы, Сукпак суурларның школаларында база Каа-Хемниң бир дугаар школазында ажытканывыс дээрге-ле өөреникчи бүрүзүнүң билиг-мергежилин сайзырадырынга, бодунда бар талантызын ажыдып, амыдыралга ажыглаарынга улуг идиг-дир деп чугаалаан. 
Кызыл кожуун чагыргазының база ооң өөредилге эргелелиниң мурнундан немелде өөредилге төвүнде ажылдап турар башкыларны база ында хаара туттунган өөреникчилерни үргүлчү деткип келгени дээш өөрүп четтиргенин «Эврика» төптүң директору Буяна Артаева илереткен. 
Хенче-Кара МОНГУШ. 
Авторнуң тырттырган чуруу. 

Предыдущая запись
Ооң мурнунда уруглары бооп чораан деп чүве турбас
Следующая запись
АРТЫШ, ЧЕСНОК КАДЫКШЫЛГА КОНЧУГ ДУЗАЛЫГ
Меню