Рубрикалар

Роман Поманисочкин: «Бистиң Президентивис – Россияның хамаатыларының эрге-ажыын делегей деңнелинде төлээлеп чоруур нацияның лидери».

Кызыл хоорайның »Водоканал» КХН-де девискээр удуртукчузу Роман Поманисочкин Россияның Президентизи Владимир Путинни деткээн бодалдары-биле үлешкен:

📢Бистиң Президентивис – Россияның хамаатыларының эрге-ажыын делегей деңнелинде төлээлеп чоруур нацияның лидери. Ол — тайбыңның болгаш айыыл чок чоруктуң магадылалы. Бо хүнде ол Украинаның эрге-чагыргазының каржы-дошкун үүлгедиглеринден күрүневисти камгалаары-биле чуртувустуң чепсектиг күштери-биле кады мурнакчы одуругда турар. Украинада нацизмниң когун үзер болгаш орус дылдыг чурттакчы чонну камгалаар талазы-биле операцияны Россия чорудуп турар болгай.

Чогум кандыг болуушкуннар Украинада тускай операцияга чедиргенин сактып көрээлиңер:

— Украинага орус омактыг чурттакчы чонну 8 чыл дургузунда геноцидке таварыштырып келгени;

— Украинаның милитаризациязы (бүгү чүвени дайын белеткээринге, шериг күжүн улгаттырарынга чагыртыры) болгаш НАТО-нуң блогунче кирерин планнап турганы;

— Ядролуг чепсекти ажылдап кылыр айыылдың тургустунганы;

— Украинаның девискээринде орус дылды хорааны;

— Украинаның регионнарында Орус православ хүрээ-хиитерни кызагдалга таварыштырганы;

— Киев режиминиң неонацисчи үзел-бодалдары;

— Барыын чурттарда талалакчыларының айтыышкыны-биле
Украинаның президентизиниң чорудуп келгени орус омактыг чонга адаан-өжээнниг хамаарылгазы.

Предыдущая запись
“Чедерде” тудуг ажылдары шалыпкын чоруп турар
Следующая запись
Серенот башкыны май 7-де сөөлгү оруунче үдээр
Меню