Рубрикалар

 Российжи нефтепродуктулардан ойталааны өртектер өзеринге чедирген

Россияга удур экономиктиг демиселди чорудуп турар даштыкы чурттар, российжи нефть болгаш газтан ойталаар аргаларын өөренип көрүп турза-даа, ук базымны кылыры оларга аар уржуктарга чедирерин билип турар. Чүге дизе, Россия бо хүннерде делегейде эң-не улуг дээн энергокурлавырлар хандырыкчыларының бирээзи болуп тура, бүгү делегейниң хандырылгазының 20 хуузун Россия хандырып турар дээрзин РФ-тиң вице-премьери Александр Новак демдеглээн. Российжи углеводородтар чокта газ болгаш нефть садып-саарар делегей рыноктарынга коллапс болу бээри тодаргай. Чижээ, АКШ российжи нефть болгаш нефтепродуктуларны садарын хоруп каапканының соонда ук чуртта кывар-чаар материалдар өртээ барык 20 хуу чедир өскен.
А Россияның одалга-энергетика адырында ажыл соксаал чокка, турум байдалда ажылын уламчылап турар.
Предыдущая запись
Тывада мал бажы өзүп турар
Следующая запись
Тывада мал бажы өзүп турар
Меню