Рубрикалар

РОССИЙЖИ ШЕРИГЛЕРГЕ АКША ТӨЛЕВИРЛЕРИ

Россияның Президентизи Владимир Путин тускай шериг операциязының үезинде амы-тынындан чарылган шериг албан-хүлээлгелиглерниң өг-бүлелериниң кежигүннеринге база балыгланган шериглерге немелде төлевирлерни чорударын доктааткан. Ол дугайында Россияның Айыыл чок чоруунуң чөвүлелиниң хуралынга дыңнаткан.

“Бистиң солдаттарывыс болгаш офицерлеривис тайбың чон ортузунга хорап-когараар таварылгаларны болдурбазын кызыдып турарлар, ынчангаш оларның боттарының аразында хорап-когараар таварылгаларның тургустунуп турары хомуданчыг. Бистиң хүлээлгевис – Ада-чуртунуң айыыл чок чоруу, Россияның чону дээш демисежип тургаш, мөчээн шериглеривистиң өг-бүлелерин база балыгланган дайынчы оолдарывысты деткиири болур” – деп, Президент чугаалаан.

Украинада тускай дайынчы операция үезинде амы-тынындан чарылган шериглерниң өг-бүлелериниң шупту кежигүннеринге хоойлу езугаар камгаладылга хандырылгазын база 7,4 млн. рубльден хөй хемчээлдиг чаңгыс удаа дузаламчы акшаны шилчидип бээр. Оон аңгыда, мөчээн шеригниң өг-бүлезиниң кежигүн бүрүзүнге ай санында акша компенсацияны төлээри көрдүнген.

“Оон аңгыда, операцияга киржип тургаш, амы-тынындан чарылган Камгалал яамызының шериглериниң, өске күш эргелелдериниң шериг албан-хүлээлгелиглериниң база ажылдакчыларының өг-бүлелеринге немелде төлевирлерни доктаадыры негеттинип турар деп санап тур мен” – деп Владимир Путин чугулалап айыткан.

Президент оон аңгыда балыглааныышкын алган шериг албан-хүлээлгелиглер чогуур төлевирлерни – балыгланыышкын, кемдээшкин алган азы контузиялааны дээш камгаладылга акшазы биле чаңгыс удаа төлевирлерни алыр дээрзин дыңнаткан. Бир эвес керээ езугаар шериг албаны эртип турган шериг албан-хүлээлгелиг кижи балыгланыышкын алгаш, улаштыр шериг албаны эрттирип шыдавас деп доктааттынар болза, 2,97 млн. рубль хемчээлдиг чаңгыс удаа төлевир акшаны алыр, а инвалид апарган таварылгаларда – ай санында компенсация акшазын алыр.

“Бо хемчеглер дөгерези хоойлуда черле көрдүнген. Ооң-биле кады, операцияга киржип тургаш, балыгланыышкыннар алган Камгалал яамызының шериглериниң, өске күш эргелелдериниң шериг албан-хүлээлгелиглеринге база ажылдакчыларынга 3 млн. рубль хемчээлдиг немелде төлевирлерни чорудары көрдүнүп каары негеттинип турар деп санап тур мен” — деп, Президент тодаргайлаан”.

Н. САТ очулдурган.

Предыдущая запись
IT-ТЕХНОЛОГИЯЛАРНЫҢ ШАЛЫПКЫН САЙЗЫРАЛЫ
Следующая запись
Владислав Ховалыг Тывага аъш-чемге айыыл чок чорукту хандырарын дааскан
Меню