Рубрикалар

Россия Чазааның болгаш Төп банкының ап турар хемчеглери

Россия Федерациязының Чазаа болгаш Төп банкызы коронавирустуң экономикаже, саң-хөө болгаш чиг эт садарынга чедирип болур салдарынга удур дүрген хемчеглерни ап эге­лээн. Сөөлгү чылдарда РФ-тиң Чазаа болгаш Төп банк макроэкономиктиг политиканы харыысалгалыг чорудуп келгениниң түңнелинде, саң-хөө курлавырлары долу деңнелде.

Амдыызында Россияның экономиказынга кандыг ханы салдарлыг болуру билдинмес, ол чүгле түр саадал үезинде көстүп кээп болур. Ынчалза-даа чамдык компанияларда шаптараазыннар тургустунуп эге­лээн.  Даштыкы хереглел бадып эгелээни, кызыгаардан даш­каар кээп турар барааннарның үзүктелиишкиннери, өртек­терниң   бадып-чоктап турары – бо бүгү  банкыларның болгаш компанияларның хүлээп ап  турар шиитпирлеринге салдарлыг болуп турар.  РФ-тиң Чазаа болгаш Төп банк чонга болгаш экономикага мындыг факторларның салдары эвээш болзун дээш, деткимче хемчеглерни хүлээп алган. Тургустунган байдалдарда, бир-ле дугаарында, кадык камгалал талазы-биле сорулгалар салдынган. Чазак бодунуң салган хүлээлгелерин күүседип турар. Голикова Татьяна Алексеевнаның удуртканы оперативтиг штаб бо талазы-биле харыысалгалыг.

Чазактың болгаш Төп бан­кының ап турар хемчеглери 3 чугула кезектен тургустунган:

  1. Саң-хөө байдалын турум тургузары.
  2. Экономика секторунуң адырларының саң-хөө талазы турум байдалын деткиири.
  3. Чонну болгаш регионалдыг бюджетти деткиири. Чазак Даргазының бирги оралакчызы Белоусов Андрей Рэмовичиниң удуртканы оперативтиг штаб бо талазы-биле харыысалгалыг.
  4. Саң-хөө байдалын турум болдурары.

Чазак болгаш Төп банк март 9-тан 13-ке чедир өртектерниң бадып-чоктап турган үезинде российжи санажылга рыногун турум байдалга эккеп, элээн хемчеглерни алган. Бо байдал ол хевээр турзун дээш, ажылдар уламчылаар.

  1. Экономика секторунуң адырларының саң-хөө талазы турум байдалын деткиири.

2.1 авиатранспорт болгаш туризм ажыл-чорудулгазы амгы үеде эң берге байдалда келген, ооң иштинде бүдүн делегейде коронавируска удур кызыгаарлаан хемчеглерниң уржуу-биле.

Чазак үндүрүг талазы-биле төлевирлерни бо адырлардан соңгаарладыр шиитпирни хүлээп алган. Бо талазы-биле ажыл-агыйның өске-даа когараан адырларын киирип болур. Турисчи компаниялар түр када, чыл төнчүзүнге чедир, «Турпомощь» ассоциациязының курлавыр фондузунче болгаш персоналдыг харыысалга фондуларынче төлээр дадывырларындан хос­таткан.

***

Россия Банкызы эм-таң болгаш медицина дериг-херекселдери бүдүрүп турар үлетпүр черлеринге чээлилер бээринге чиигелделиг байдалдарны тургузар.

2.2. экономиканың өске адырларынга хамаарыштыр хемчег­лер.

Деткимче хемчеглер, бир дугаарында, багай салдарлар элээн нарын дээп турар адырларга болур. Чазак эң улуг компанияларның чаарттынган даңзызын кылып турар. Оларның саң-хөө байдалын тускай тургус­тунган комиссия өөренип көрүп турар. Херек апарза, оларга дуза кадар шиитпирни оперативтиг штаб хүлээп алыр.

Амгы үеде бар биче болгаш ортумак бизнеске чиигелделиг чээли берип турар программаны ам-даа калбартырын Чазак шиитпирлээн. База ол ышкаш регионалдыг эрге-чагырга черлери-биле биче болгаш ортумак бүдүрүлге черлериниң — күрүне болгаш муниципалдыг өнчү-хөреңги арендаторларының аренда төлевирлерин 3 ай соңгаарладыр шиитпирни хүлээп алыр.

***

Үлетпүр-садыг яамызы, Федералдыг үндүрүг албаны, Росстат болгаш Чазактың Коммуникация төвү регион бүрүзүнде садыг четкилеринге болгаш аптека организация­ларынга шупту өртектерниң оперативтиг мониторингизин эгелээр.

Ол аъш-чем аймаанга, уруг­лар барааннарынга, эм-таң болгаш медицина кылыгларынга хамааржыр. Оон аңгыда, дезинфекция болгаш хууда камгалал дериг-херекселдери. Бо продукция аймааның курлавыры садыг четкилеринге четчир кылдыр киир­тинген турар ужурлуг. Чазакче бо дугайында олар дыңнадып, бадыткаар ужурлуг. Ону чедип алыры-биле, Саң-хөө яамызы, Экономиктиг хөгжүлдениң база Үлетпүр-садыг яамылары чогуур механизмни шалыпкын ажылдап кылыр. Чогуур курлавырларны тургузарынга чугула херек апарган таварылгада, садыг четкилери чиигелделиг чээлини алыр. Бирги чергениң херек барааннарын дажыглаарынга даар­тадан эгелеп, бир ай дургузунда бүгү кызыгаарлаашкыннарны ап кааптар, ооң иштинде каайлыныы база. Даштыкыдан бараан сөөртүкчүлеринге болгаш улуг-улуг садыг четкилеринге «ногаан коридорну» ажыдар.

Чамдык киир сөөртүр бараан­нарга, ооң иштинде эм-таң аймаа болгаш медицина кылыг­лары дээш каайлы үндүрүүн хавырбас. Бистиң үлетпүрүвүс бөгүн улуг хереглелди болдуруп турар медицина кылыгларын бүдүрерин дүргедедир болгаш бүдүрүлгениң хемчээлин улгаттырар ужурлуг.

Каайлы черинге «ногаан коридорну» ажыдарын Чазак Даргазы Михаил Мишустин март 19-та болган хуралга дыңнаткан. Ындыг хемчегни алыры корона­вирустуң бүгү делегейде кал­баа-биле нептерээниниң уржуундан болган. Кыдат халда­вырның айыылындан бирги хереглелдиң барааннарының киир сөөртүлгезиниң чору­дуун бөдүүнчүдери чугула деп, Россияның Чазаа санап турар. Даңзыже аъш-чем аймаа, эм-таң болгаш медицина кылыг­лары, ооң иштинде камгалал маскалар кирген. Ындыг шиит­пирни Чазак Даргазының оралакчылары-биле эрттирген оперативтиг хуралынга хүлээп алган.

Европа чурттарындан болгаш АКШ-тан аъш-чем бараан­нарынга хоругларга харыы кылдыр американнардан болгаш Европадан кызыгаарлааш­кыннар 2014 чылдың майда кииртинген ийик.

Көдээ ажыл-агый продукция­ларын, чиг этти болгаш аъш-чем аймаан киир сөөртүрүн Россияга удур экономиктиг санкциялар киирген чурттарга хораан.

Түр үеде күш-ажыл кылып шыдавас апарган таварылгада, эмчи хуудузун тыпсыры болгаш күш-ажыл кылып шыдавас апаргаш, үскен ажыл хүннериниң төлевирин санап бээриниң дугайында түр үениң дүрүмнерин бадылаан.

***

Социал камгаладылгалыг кижилер түр үеде күш-ажыл кылып шыдавас апарганда, иштелип саатталганда, коронавирус (2019-nCoV) халдавырының үезинде карантинге турган таварылгада, күш-ажыл кылып шыдавас апарганын шынзыткан эмчи хуудузун долдуруп, тыпсыр чурумун болгаш күш-ажыл кылып шыдавас үезинде, үскен ажыл хүннериниң төлевирин санап бээрин чурумчуткан.

Бо дүрүмнер коронавирус халдавырындан аараан таварылгалар демдеглеттинген чурттардан Россияже чедип келген албан ёзузунуң эмчи камгаладылгалыг кижилерге болгаш оларның-биле кады чурттап турар улуска хамааржыр.

  • Социал камгаладылга
  • Санитар-эпидемиологтуг айыыл чок чорук
  • РФ-тиң Күш-ажыл болгаш социал камгаладылга яамызы

http://government.ru сайтыдан очулдурган. #Шын

Предыдущая запись
Март 21— Бүгү-делегейниң поэзия хүнү
Следующая запись
«Алдын кырында орбак чүвүрлүг олурар тыва» — деп турган
Меню