Рубрикалар

Россия Федерациязының камгалал сайыды Сергей ШОЙГУ-нуң байыр чедириишкини

💥Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

📢Тыва Арат Респуб­ли­каның тургустун­ганындан бээр 100 чыл ою болгаш малчын­нарның национал ба­йырлалы “Наадым” таварыштыр чүрээмниң ханызындан байырымны хүлээп ап көрүңер. Тыва дээрге эң-не ховар бойдустуг, культурлуг салгалдары-биле байлак, бойдузунуң курлавырлары канчаар-даа аажок улуг кайгамчыктыг оран. Мында буянныг, салым-чаяанныг, ажылгыр-кежээ болгаш эрес-дидим, фашистерни тиилээринге болгаш дайын соонда берге чылдарда бистиң чуртувустуң катап тургустунарынга чугула салыышкынны киирген кижилер чурттап чоруур. Россия биле Тываның каттышканы тыва чонга боттарының онзагайын, ёзу-чаңчылдарын, дылын болгаш өгбелериниң бүзүрелин кадагалап арттырып алыр арганы берген. Чоок­ку чылдарда регионнуң сайзыралынга болгаш чоннуң амыдыралының шынарын бедидеринге дыка-ла хөй чүүлдер кылдынган. Тыва көзүлдүр-ле өскерли берген, ооң мурнундагызынга бодаарга эки, амгы үении-биле чоруп олурар, янзы-бүрү адырларда чаа-чаа келир үеде кедилиг чүүлдер ажыттынып турар.

Сеткилимниң ханызындан силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, хамчыктыг аарыг-биле холбашкан бергелерни ажып эртериңерни, амыдыралчы болгаш профессионал чедиишкиннерни күзедим. Силерге эң-не экини күзедим. Чүрээм-биле силерниң-биле кады мен.

Россия Федерациязының камгалал сайыды Сергей ШОЙГУ.

https://vk.com/shyn31081925?z=video-201111625_456239136%2F0b43998daed383cda0%2Fpl_wall_-201111625

Предыдущая запись
НААДЫМ-2021 БАЙЫРЛАЛДЫ СОҢГААРЛАТКАН
Следующая запись
Россия Федерациязының сенатору Дина ОЮН-нуң байыр чедириишкини
Меню