Рубрикалар

Россияның “ВКонтакте” социал четкизиниң биче болгаш ортумак сайгарлыкчыларга деткимчези

Бо хүнден эгелеп “Бизнес ВКонтакте” деп платформадан сайгарлыкчылар интернет четкизинге боттарының ажылын эгелээринге база улаштыр сайзырадып-хөгжүдеринге чугула херек арга-хоргаларны ажыглай берип болур.
Социал четкиге ажылдап эгелээрде, сайгарлыкчылар бизнес арынын ажыдып алгаш, боттарының садып-саарып турар бараан-сарааны болгаш чедирип турар ачы-дузазының дугайында медээлерни аңаа немеп каарга, чедер – ол бүгүнү дараазында каш базымның дузазы-биле кылып болур.
“ВКонтактеде” сообществодан бодунуң хууда сайтызын дараазында тускай конструкторнуң дузазы-биле белени-биле тургузуп алгаш, vk.link хевирлиг кыска шөлүлгени ап болур.
“ВКонтакте” четкизиниң арга-хоргалары бүрүн-четче интернет-садыгны халаска тургузуп алыр арганы берип турар, ону дамчыштыр бараан-сараан аймаан садарындан аңгыда, төлевирлиг ачы-дуза чедирери дыка эптиг: ол API дамчыштыр амгы үеде ажылдап турар садыглар-биле каттыштырыптар арганы берип, харылзааны тудуп турар. Төлевирлерни VK Pay сервизин дамчыштыр хүлээп ап болур – ол российжи банкыларның кайы-даа карталары-биле саат чокка ажылдап турар. Бараан-сараанын бодунуң регионунга база оон дашкаар девискээрлерге садып-саарары-биле, сайгарлыкчылар Boxberry болгаш СДЭК дамчыштыр почта-биле азы курьерлер дамчыштыр бүггү Россияның девискээринге чедирер кылдыр халаска коштунуп ап болур арга бар.
Чаа тургустунуп келген байдалдарга сайгарлыкчыларның хереглелдерин база негелделерин бодап-билип, “ВКонтакте” ынчалдыр биче болгаш ортумак сайгарлыкчыларны деткиир угланыышкынга ажылын эгелээни бо. Социал четкиниң ук адыры бодунуң арынын эң-не чогумчалыг кылдыр чурумчудуп алырынга база ону дамчыштыр ажыл-чорудулгазын чедиишкинниг организастаарынга дузалаар.
Сайгарлыкчыларга платформаның болгаш ажыглаар инструментилериниң чаартылгаларының дугайында чаа медээлерни дыңнадып, чогуур деткимчени ВКонтакте для бизнеса деп сообществода хондур-дүндүр чедирип турар болур. VK хүнден-хүнче саны көвүдеп олурар айтырыгларга чогуур үе-шаанда харыылаары-биле, ачы-дуза чедирер албанын калбартып, күштелдирген.
Өске платформаларда амгы үеде бар бижикчилерниң санын кадагалап арттырып алыры-биле, кыска шөлүлгелер тургузарының база QR-кодтар генераторунуң халас херекселдерин ажыглап болур.
Н.Сат белеткээн.

Предыдущая запись
Чурттакчы чонга дыңнадыг!
Следующая запись
Меге террорисчи кыжаныышкыннарга болгаш меге медээлерге алыспазынче хамаатыларны кыйгырып турар
Меню