Рубрикалар

СҮТТЕН ИЖИҢЕР!


Аваны алгап тура, сорунза болур — ие сүдүнге хамааржыр, эртем ёзугаар чугула тайылбырны көрээли.
Ак чем болгаш аа сүтте бойдуста ховар дээн чемиштиг бүдүмел лактоза (сүт чигири) бар. Лактоза шөйүндүге баргаш, дараазында лактаза (фермент бүдүмел) дузазы-биле бөдүүн бүдүмелче шилчиир. Оларны глюкоза болгаш лактоза дээр. Олар мага-ботка эң чугула. Сүт ишпес улус турар. Чылдагааны сүтте чигирни хуулдурар бүдүмел болур.
Лактоза — чигири эвээш бүдүмел. Ижинде чоокшулашкак биче организмнер — бифидобактерия база лактобацила болур. Оларның өзеринге база витаминнер тыптырынга кальций, магний, марганец деп хензиг минерал бүдүмелдерниң шиңгээдиринге лактаза ужур дузалыг. Бичии чаштың өзүлдезинге (4-5 хар) лактоза бүдүмел чидип болур. Ынчангаш ажыткан сүттүг чемнер негеттинип хереглеттинер. Бир эвес сүттү шиңгээтпес болза, ижин хейленир база диарея, харын-даа кустурар болур.
Чуртувуста улустуң барык 10-75 хуузу лактозаны шиңгээтпейн турар. Ол болза соңгу чүктүң абориген чону (ненцылар, мансы, саамы чону болгаш Канаданың эскимостары. 4 хардан өрү чаштарның 90 хуузу). Азия, Африкада таваржып турар байдалды кичээнгейге алыры чугула.
Тываның эмнелге шугумунуң чанында лабораторияда шинчилелдер үргүлчүлеп турар.
Лактоза-биле кады кальций бүдүмел шиңгээттинер ужурлуг. Улуг-биче кижилерге сүт чугула чем. Лактозаны хуулдурар бүдүмел лактаза болур. Чергелештир кальций четпези – сөөк-даяк аарыынга чедирер.
Лактазадан тывылган лактоза баш мээзинге чугула херек, ынчангаш нерви системазынга кол дуза, өмек-дөмек болгаш чүстерниң суун тывылдырар.
Сүтте лактоза (сүт чигири) чүгле 4,7 хуу болур. Санкт-Петербургта эртемденнер улуг-биче чонга (100 кижи) шинчилелдерни чоруткан. Чижээ­лээрге, бир литрге бичии шопулак ишти чигирни немээр. Лактоза бүдүмелди болбаазырадыр чүгле лактаза эвес, а харын-даа клюкозидаза (фермент) база бар. Лактоза бүдүмелди 12-35 хуу чидирер болза, ол ёзулуг «эм» болур. Ооң соон­да кальций шиңгээттинери үргүлчүлээр база галактоза бүдүмел хөй тыптыр, ол чүстерге ёзулуг чемиш болур.
Рынокта таарымчалыг чемнер аразында «сгущенка» база мороженое көскү черни ээлеп турар. Кадык болуңар, чонум!
Урана КАВАЙ-ООЛ,
биология эртемнериниң доктору.

Предыдущая запись
Масленица: төөгүнүң байырлалы
Следующая запись
АЛТАЙЛАР АРТЫШТЫҢ КОГУН ҮСПЕЗИН НЕГЕП ТУРАР
Меню