Рубрикалар

Сүзүктен сегиир

Эргим хүндүлүг чаӊгыс чер-чурттугларым!

Амгы үеде бүдүн делегейде, ылаӊгыя Россия күрүневисте, коронавирус деп халдавырлыг аарыг дээш кижилерниӊ дүвүреп турарын билип, сеткилимден сагыш човап тур мен. Кандыг-даа аарыгдан эмненир аргалар херек кырында тыптып келир. Ниити чурт бүрүзү чонун ол аарыгдан камгалаар дээш, бүгү аргаларны дилеп, кызып турарлар. Оларныӊ иштинде эртемден эмчилер, эмчи сестралары, боттарынга айыыл бар деп билип тургаш-ла, ажылын күүсетпишаан, эмнээшкинниӊ чаа аргаларын тывар дээш, бүгү күжүн үндүрүп, оралдажып турары кайгамчыктыг үлегер дээрзи чугаажок. Дыка хөй кижилер оларныӊ ачы-дузазы-биле ук аарыгдан сегип, эттинип турары өөрүнчүг!

Улуг Россия күрүневисте хоой­лу ёзугаар тургускан карантин дүрүмнерин албан сагыырын, сарыг шажынныӊ мурнундан улус чонну оон камгалаары-биле дараа­зында тариналарны хɵй катап номчуурун сүмелээр-дир мен.

ОМ ПИШАЦИ ПАНА ШАВАРИ САВА ЗАЛА ПРАША МАНАЕ СВАХАА.

ОМ МУНИ МУНИ МАХА МУНИЕ СОХА.

ТЭЯТА ОМ БИКАЦЕ БИКАЦЕ МАХА БИКАЦЕ БИКАЦЕ РАЗА САМА ГАДИЕ СОХА.

ОМ ТАРЕ ТУТАРЕ ТУРЕ СОХА.

Таринаны номчуп чоруур улустарга аарыг-хамчык белен чыпшынмас болур, аарып турар кижилерге эмнээшкин үезинде дүрген сегииринге ол дузалаар.

Амыдыралдыӊ шылгалдазы болуп чедип келген таварылга дугайында хөй бодавайн, угаан-бодалын өскээр чардыктырып, сагыш-сеткилин чазамыктап, эки чемненип, удуп дыштанып-ла турар болза, кижиниӊ иммунитеди күштүг, кадыкшылы быжыг болур. Коргуп, дүвүреп, сула салдынып болбас! Сагыштан аарыыр, сүзүктен сегиир болганда, кижи бүрүзү сеткил-чүрээнден сүзүк-биле чалбарып, тейлеп чоруур ужурлуг.

Кижизиг болгаш харыысалгалыг болуп, күрүневистиң, эмчилерниң арга-сүмезин, негелдезин сагып чорааш, коронавирус деп аза-шулбус дег аарыгдан албан адырлып алыр бис. Бодунуң туразының улуу-биле чүнү-даа тоовас болгаш чүве херекке албас улус эмчилерниң сүмезин сагывайн чораанындан, албан берге кылдыр аарый бээр. Бир эвес кижи бүрүзү нии­ти карантинниң, эмчилерниң сүмелерин сагып чоруур болза, өршээлдиг болуп, аарыгдан чайлай бээр. Амыр-менди болгаш амыр-тайбыңның өзек чылдагааны – чүгле хамык буянныг ужурларны сагыырында!

Бүгү делегейде шупту кижи­лерниң күзээни дег бо берге байдал дүрген чавырлы бээрин йөрээп чор мен!

Бүгүдеге  каӊ дег кадыкшылды күзедим, эргим чонум!

Төвүт башкы, кешпи Лобсанг Тхуптен.

Предыдущая запись
Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген
Следующая запись
Ажыктыг сүмелер
Меню