Рубрикалар

САҢ-ХӨӨНҮҢ ТУРУМ ЧОРУУН ХАНДЫРАР

РФ-тиң Президентизи Владимир Путин чуртка саң-хөөнүң турум чоруун хандырарының талазы-биле түр үениң немелде хемчеглериниң дугайында чарлыкка ат салган.

Аңаа дүүштүр алырга, Россияга март 2-ден тура РФ-ке база ооң хамаатыларынга удур чөңгээни болдуруп турар күрүнелер-биле холбаалыг кадагааты кижилерге онза дугуржулга чурумун доктаадып киирип турар. Чаа хемчеглер ындыг кадагааты кижилерге рубль-биле кредиттер болгаш чээлилер бээр операциялар-биле, а ол ышкаш “үнелиг саазыннарга болгаш шимчевес эт-хөреңгиге өнчүнүң эргелерин тывылдырар” дугуржулгаларга хамааржыр.

Ындыг операцияларны “Россия Федерациязынга кадагааты инвестицияларның боттанылгазынга контроль чорудар чазак комиссиязының тывысканы чөпшээрелинге үндезилеп, боттандырып (күүседип) болур дээрзин тодарадып турар. Эргежок херек апарган таварылгаларда ындыг чөпшээрелдерге дугуржулганы күүседириниң негелделерин айтып каап болур.

Үнелиг саазыннарны садып алырының талазы-биле операцияларны ындыг кижилер чарлаттынган садыглаашкыннарга РФ-тиң Саң-хөө яамызының чөпшээрешкени база дугуржулгада көрдүнген тодаргай негелделер-биле Төп банкының тывысканы чөпшээрелин ёзугаар боттандырар.

Оон аңгыда, чарлыктың күжү өске кандыг-даа күрүнелерниң кадаагаты хамаатыларынга база хамааржыр, бир эвес мында чугаа чөңгээни болдуруп турар чурттарның төлээлеринден 2022 чылдың февраль 22-ниң соонда акциялар болгаш эт-хөреңги садып алган дугуржулгаларның дугайында чоруп турар болза.

Валюта-биле операциялар

Ол-ла чазак комиссиязының шиитпирлеринге үндезилеп, РФ-тиң резидентилери кадагааты саннарже валютаны шилчидип болур эргелиг. АКШ-тың база аңаа коштунган чурттарның чөңгээлиг хөделиишкиннери-биле холбаштыр тускай экономиктиг хемчеглерни ажыглаарының дугайында күрүне баштыңының чарлыын понедельникте парлаан. Ук чарлык ооң иштинде россий резидентилерге чурттан дашкаар банкыларда саннарже валюта киирерин, а ол ышкаш резидент эвес кижилерге валюта-биле чээли бээрин хоруп каан. Шиитпир март 1-ден эгелеп күштүг болуп кирген.

Чаа документ ол хемчеглерни эдип-чазап, чазак комиссиязының чөпшээрели барда ындыг дугуржулгаларны кылып болурун айтып турар. Беш хонуктуң дургузунда ол дугуржулгаларны кылырынга чөпшээрелдер тыпсырының чурумун бадылаарын чазакка дааскан.

Чээли организациялары бо чарлыкта көрдүнген шеглел-кызыгаарлаашкыннарны барымдаалап, резидент эвес банкыларда корреспондент саннарынче кадагааты валютага акша шилчидилгезин чорудуп болур эргелиг деп айыткан.

Оон аңгыда, бо документ ёзугаар Россиядан 10 муң доллардан ажыг түңнүг кадагааты туда акшаны үндүр сөөртүрүн хоруп каан.

Документ ону албан ёзузу-биле парлаан хүнден тура күштүг болуп кирер.

Санкциялыг ыйыдыышкын-биле демисел

Чарлыктың эге чүүлүнде ук шиитпирлерни “АКШ-тың база аңаа коштунган чурттарның болгаш делегей организацияларының чөңгээлиг болгаш бүгү-делегей эрге-хоойлузунга чөрүшкек хөделиишкиннери-биле холбаштыр хүлээп алдынган” дээрзин айыткан.

Россияның национал эрге-ажыктарын камгалаар база чуртка саң-хөөнүң турум чоруун хандырар сорулга-биле күрүнениң баштыңы “экономиктиг мөзү-бүдүштүг түр үениң немелде хемчеглерин” хүлээп алырын доктааткан.

Ооң шала бетинде, вторникте, РФ-тиң чазааның даргазы Михаил Мишустин президентиниң ындыг чарлыы белеткеттинип турарын чугаалаан. Сайыттар кабинединиң баштыңының сөс-домаандан алырга, ук хемчег деңзигүүрлүг шиитпирлер хүлээп алыр арганы берип турар. Чүге дизе санкцияларлыг амгы байдалда кадагааты сайларлыкчылар экономиктиг чылдагааннарны эвес, а политиктиг ыйыдыышкынны удуртулга болдурар ужурга таваржып турар.

Предыдущая запись
Тайбың келир үе дээш демисел
Следующая запись
РОССИЯНЫҢ ЧУРТТАКЧЫ ЧОНУНГА ХООЙЛУ ЕЗУГААР КӨРДҮНГЕН СОЦИАЛ ДУЗАЛАМЧЫ ТӨЛЕВИРЛЕР ТАЛАЗЫ-БИЛЕ БАЙДАЛ КАНДЫГЫЛ?
Меню