Рубрикалар

САГЫШ-СЕТКИЛДИ ДОЮЛДУРАР ЭҢ ЧЫЛЫГ БАЙЫРЛАЛ

Эргим хүндүлүг башкылар болгаш педагогиканың хоочуннары!

Октябрьның эгези үргүлчү Башкылар хүнү-биле холбашкан болур. Бо байырлал бистиң улуг чуртувуста барык кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткилин доюлдурар эң чылыг байырлал-дыр. Чүге дизе бистиң аравыста кижи бүрүзүнүң чуртталгазында сеткилинден өөрүп четтиргенин илередип чоруур ынак башкызы бар.

Башкылар хүнү — меңээ онзагай хүн. Башкы, школа директору болуп ажылдап чораан мээң ачам-биле холбашкан. Ынчангаш башкы болуру дээрге чүл дээрзин дыка эки билир мен. Башкының күш-ажылы эң буянныг чаагай болгаш чогаадыкчы ажылдарның бирээзи болурундан аңгыда, эң берге болгаш харыысалгалыг ажылдарның бирээзи.

Хүндүлүг башкылар, кижизидикчилер база педагогика ажыл-чорудулгазының хоочуннары, Тываның келир үези силерниң бөдүүн эвес-даа бол, ачы-буянныг күш-ажылыңардан хамааржыр дээр болза, хөөредиг болбас. Силер билигни анаа дамчыдып берип турар эвес, а келир үеде бистиң республикавыстың сайзырал-хөгжүлдези дээш харыысалганы боттарынга хүлээнип алыр бүдүн салгалдың делегей көрүүшкүнүн хевирлеп тургузуп турар силер.

Байырлалыңар-биле, эргим башкылар! Өндүр улуг аас-кежиктиг, чогаадыкчы болгаш профессионал ажыл-ижиңерге чедиишкиннерлиг, чаагай чолдуг болуруңарны күзедим.

Хүндүткел-биле, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг.

Предыдущая запись
ХОСТУГ ХҮРЕШКЕ ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫ
Следующая запись
ЧОЛААЧЫГА КИЧЭЭНДИРИГ
Меню