Рубрикалар

Сагыыр ужурлуг дүрүмнер дугайында

Серемчиде хорамча чок
ТР-ниӊ Өөредилге яамызы биле Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албанының ажылдакчылары Кызыл хоорайныӊ хем эриинге хүннүӊ-не рейдилерни чорудуп турар.

Хемнер, хөлдерге дыштанып тургаш, сагыыр ужурлуг дүрүмнер дугайында тайылбырлап, тускай кичээндириг болгаш камгалал албан черлериниӊ телефон дугаарын бижээн сагындырыглыг хуудустарны номчуп таныжып алыры-биле үлеп турар.

Чылыг чай дүщкенде, хемнерге, хөлдерге дыштанып тургаш, сагыыр ужурлуг кол дүрүмнер:

— Эштип болбас деп сагындырыглыг демдек тургузуп каан черге, эштип болбас;

— Эштип көрбээн черинде ээрем сугларже кирип болбас. Ол сугнуӊ дүвүнде чудук, дазыл, даш, демир, шил-даа бар болуп болур;

— Суг дүвүнүӊ үнүштери өзүп үнген черлерге эштип болбас;

— Эриктен ырадыр эштип болбас. Эки эштип билир улустар безин бодунуӊ күш-шыдалынга бүзүрээш, эриктен оранчок ырадыр эштип чорупкаш, хенертен чедип келген моторлуг хемелерге, катерлерге таваржып, кемдээшкин алыр таварылгалар база турар;

— Эрик кыдыынга хөй улус дыштаныр черлерге, пляжтарга, арага аймаа ижип болбас;

— Хем, хөл эриинге, суг чоогунга чаш кижилерни бичии-даа үе иштинде хайгаарал чок арттырып болбас;

— Чүрээ аарыг улус изиг хүнде соок сугга эштирде, чааскаан эвес, а эштиг болур ужурлуг. Херек апарганда, оларга дузалаптар кижи чанынга албан турар;

— Эштиринге көрдүнген тускай пляжтарга, бассейнерге, ээремнерге дыштанып алыры айыыл чок болур.

#Өөредилгеяамызы #Хамаатыкамгалалболгашонзабайдалдархеректериниңталазы_билеалбаны #Рейд #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Харыысалганы күштелдирип, айыылдыг халдавырга удур демнежиилиңер!
Следующая запись
Айыылдыг халдавырга удур хемчеглер
Меню