Рубрикалар

САИДА СЕНДИ: “ҮЕЗИНДЕ ШЫН ХҮЛЭЭП АЛДЫНГАН ХЕМЧЕГ ДЕП САНААР МЕН”

Республиканың уруглар эмнелгезиниң эмнээшкин ажылының талазы-биле кол эмчиниң оралакчызы, медицина эртемнериниң кандидады Саида Сенди Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезиниң түр үеде күүседикчизиниң уруглар лагерьлерин хагганы шын болгаш үезинде хүлээп алдынган хемчег дээрзин ол дыңнаткан:

— Тургустунуп келген эпидемиологтуг байдал үезинде уругларның лагерьлерге дыштанылгазын соксатканы үезинде болгаш шын хемчег деп санаар мен. Чүге дээрге чугаа оларның кадыкшылын камгалап алырының дугайында чоруп турар. Маңаа колдуунда эмчиниң “хора чедирбе” деп чугула принциви тааржыр.

“Байлак” кадыкшылга лагеринге аарыгның өөскүп үнгениниң хараазында бистиң эмнелгеде 45 уруг келген. Оон аңгыда хоорайдан 43 аарыг уруглар кирген. Ооң иштинде ковид аарыы бадыткаттынган авалар аарыг уруглары-биле кады чыдар. Ынчангаш таптыг-ла, бо халдавырлыг аарыгның улаштыр тараарын эвээжедирин оралдажыр, үре-түңнелдиг хемчеглерни хүлээп алыры чугула таварылга болуп турар деп санаар бис. Covid-19 уругларда аңгы-аңгы эртип турар, амгы үеде реанимация салбырында 3 уруг чыдар. Бир хонук дургузунда ортумаа-биле 10 уругнуң келири уламчылап турар, байдал дүшкүүрлүг хевээр артпышаан.

Ынчалза-даа кадыкшылга лагеринге уругларның кадыын быжыглаары чугула болбайн канчаар. Ынчангаш бо байдалды доктаадырынга албан-биле ада-иелерниң болгаш бүгү чоннуң деткимчези-биле күжениишкиннерни каттыштырары чугула деп санаар бис. Ол дээрге аарыгга удур албан тарыдып алыры, камгалал маскаларын кедери, үргүлчү холдарын чууру болур.

#Коронавирус #Лагерьбайлак #Эпидбайдал #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТУДУГ БОЛГАШ ЧУРТТАЛГА КОММУНАЛ-АГЫЙНЫ АҢГЫЛААН
Следующая запись
ЮСТИЦИЯ САЙЫДЫ ЧАА ХАЖЫДЫЫШКЫННАР ДУГАЙЫНДА
Меню