Рубрикалар

САII-ТӨПТЕРНИҢ ЧАҢГЫС ААЙ АЛБАНЫ ТУРГУСТУНАР

Россияның бүгү регионнарынга COVID-19-ка хамаарышкан айтырыгларның талазы-биле 122 дугаарлыг call-төптерниң чаңгыс аай албаны тургустунар. Ооң дугайында РФ-тиң Чазааның оралакчы даргазы Дмитрий Чернышенко медеглээн.

«Омикрон» деп ковид-штаммның баштайгы таварылгазы илерээн соонда Тывага база Чаңгыс аай телефон албанының ажылын күштелдирген. Амбулаторлуг диагностика болгаш коронавирус халдавырындан эмнээр төптүң дыңнатканын ёзугаар алырга, эрткен дыштаныр хүннерде COVID-19 деп бадыткаттынган түңнелдерлиг кижилерниң саны хеп-хенертен өскен: неделя буруңгаар хонукта ортумаа-биле 12 дыңнадыг кээп турган болза, ам чүгле сөөлгү хонуктарның дургузунда оларның саны 111 четкен.

«Эпидемиологтуг байдал дорайтаан. Коронавирустуң бешки чалгыының им-демдектери илези-биле көстүп келген. Ооң үезинде кадык камгалалының, а ол ышкаш телехарылзааның системазы аар чүъктешкиге таваржыр. Регионнарда 122 деп чаңгыс аай федералдыг дугаарның call-төптерин ажыткан, ынаар COVID-19-ка хамаарышкан бүгү дыңнадыгларны чоргузар. Ол албан хамаатыларга эмнелге албан черлери болгаш дүрген дуза албаннары-биле шалыпкын харылзажыр арганы бээр. Чазак бо call-төптерниң ажылының үре-түңнелдиин хайгааралга алган” деп, 122 деп чаңгыс аай федералдыг дугаарның call-төптериниң ажылының талазы-биле чөвүлел хуралга Дмитрий Чернышенко чугаалаан.

Чөвүлел хуралдың түңнелинде call-төптерниң чүъктешкиниң шыпшык бедиинге беленин хынаар стресс-тестээшкиннерни чорударын база 112 дугаарлыг албанның үре-түңнелдиг ажылын хандырарын дааскан.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

Предыдущая запись
ААР ӨРТЕКТИГ ПРОГРАММА ХАНДЫРЫЛГАЗЫН ЧИИГЕТКЕН ӨРТЕК-БИЛЕ САДЫП АП БОЛУР
Следующая запись
CАII-ТӨПЧЕ ДОЛГАП ТУРАР УЛУСТУҢ САНЫ КӨВҮДЭЭН
Меню