Рубрикалар

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРНЫӉ АКШАЗЫН ТӨЛЕДИП БЕРГЕН

Күрүнениӊ болгаш муниципалитеттиӊ керээзи-биле кылган ажылының өртек-үнезин үе-шаанда төлеп бээриниӊ талазы-биле федералдыг хоойлужудулга күүселдезин Тыва Республиканыӊ прокуратуразы доктаамал хынап турар.

2021 чылдыӊ дургузунда 60 сайгарлыкчы керээ ёзугаар күрүнениӊ болгаш муниципалитеттиӊ 237 ажыг млн. рубль түӊнүг чагыын күүсеткен.

Чижээ, Барыын-Хемчиктиӊ Кожууннар аразында эмчи төвүнге 25 сайгарлыкчы керээ ёзугаар эм-таӊ, аъш-чем аймаан эккеп берип турганнар. Олар хүлээнген ажылын күүсеткен-даа болза, чагыкчы өртек-үнезин төлевээн. 20 ажыг млн. рубль түӊнүг өрезин прокуратураныӊ алган хемчеглериниӊ түӊнелинде төлеп берген.

Керээ ёзугаар ажылды кылып күүседип каарга, төлевирин чогуур хуусаазында бербээн таварылга бүрүзүнге прокурорлар хемчег ап турар.

Сайгарлыкчыларныӊ эрге-ажыын камгалаар сорулга-биле республиканыӊ прокурорлары 52 негелде бижикти киирген. Ооӊ түӊнелинде албан-дужаалдыг 39 кижи дисциплинарлыг харыысалгага, а 18 кижи 180 ажыг муӊ рубльга торгадып, администативтиг ялага онаашкан.

Бо адырда хыналдалар уламчылап турар.
И.А.Оюн
Республика прокурорунуӊ улуг дузалакчызы

Предыдущая запись
Школага арыг-шевер булуңун суд шиитпири-биле кылган
Следующая запись
ЛЕСОПАТОЛОГ МЕРГЕЖИЛ-БИЛЕ ТАНЫШТЫРГАН
Меню