Рубрикалар

САМАГАЛДАЙ ШКОЛАЗЫНГА СПОРТЧУ ӨРГЭЭ НЕМЕЖИР

Бо чылдың июль айда ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның Тес-Хем кожуунче ажыл-агыйжы сургакчылаашкынының үезинде кожууннуң чагырга даргазы, Самагалдайның 1 дугаар школазының директору болгаш башкылары ук школага спортзал кылдырарының дугайында дилегни киирген. Республиканың удуртукчузу ол-ла дораан шиитпирни үндүрүп, ук школага демир каркастардан чаа хевирниң спортзалын дарый тудар даалганы ТР-ниң Спорт яамызынга берген турган.

Он хире хонук бурунгаар Самагалдайның 1 дугаар школазының хериминиң иштинде чаа спортзалдың таваан салып эгелей берген. Амгы үеде ында тудуг ажылдары кидин-түлүк чоруп турар.

Тудугнуң ажыл-чорудулгазын кандыг байдалда чоруп турарын ТР-ниң спорт сайыдының оралакчызы Субудай Оюн тайылбырлады:
— «Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилелиниң программазы-биле бо спортзалды кылып эгелээн. Самагалдай суурга спортзал тудары бо чылгы планда көрдүнмээн турган. Даргавыс Владислав Ховалыг: «Самагалдай дээрге, Тес-Хем кожууннуң төвү – улуг суур-дур. Ынчангаш маңаа спортзалды тудары эргежок чугула» — деп демдеглээш, биске, Спорт яамызынга ол ажылды дарый чорудар даалганы берген. Спорт залының тудуунче 7,5 сая рубль акшаны үндүрген. Ол акшаландырыышкын-биле тудугну дарый эгелей бергенивис бо. Дарганың даалгазы биске июль төнчүзүнде келген-дир ийин. Акша кээрге-ле, август 10 үезинде тудуг ажылы эгелээн. Ам беш хире хүн ажылдапсывысса спортзалдың таваа белен болур. Таваан кудуп кааш, кургап турар аразында, ханаларын белеткээр бис. Сентябрь 15-ке чедир ханаларны тургузары көрдүнген. Тудугжулар аразында тус черниң чагырга чериниң ажылдакчылары, 1 дугаар школаның эр башкылары, спорт школазының директорундан бээр мында киржилгелиг. Кижи бүрүзү бодунуң күзели, эки туразы-биле ажылдап турар. Акша-көпеектиң түңү хөй эвес деп шупту билип турар. Ажылды хүлээнип алыр, тускай компание-биле керээ чарып, оларны хөлезилеп ажылдаткан болзувусса, бо спортзалдың өртээ 7,5 сая рубльга канчап-даа чытпас, оон хөй акша болгаш үе негеттинер. Бо акша-биле тудуг материалдарын болгаш тудугжуларга аъш-чемни саткаш, ажылды организастап эгелей бергенивис бо. Ол-ла түңче котел өртээ болгаш одалга системазын кожары кирип турар. Аңгы одаар черни туткаш, котелду салыр планныг бис. Тудуп турарывыс спортчу зал школаныы болганда, кышкы үеде одалгазын ук школа боттары харыылаар. Чаа спортзал ноябрь ортан үезинде ажыглалче кирер. Демир каркастардан кылган спортзалды Тывага бир-ле дугаарында Улуг-Хемниң Чодураа суурда туткан. Самагалдайда чаа-ла ийи дугаар дуржулгавыс-тыр.

Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазының хүлээлгезин күүседип турар Чингис Тогаачы:
— Самагалдайның 1 дугаар школазында чаа спортчу залдың тудуу эгелей бергенинге аажок өөрүп тур бис. Ооң мурнунда уругларның күш-культура кичээлдерин школадан элээн ырак черде кожууннуң спорт школазының залынга барып эрттирип турган. Соок үелерде байдал нарыыдай бээр турду. Тыва чазакка аажок өөрүп четтирип тур бис. Бодувустуң талавыстан тудуг ажылынга ажыглаар херекселдерни-даа тып эккеп, чагырга чериниң болгаш школаның эр башкылары тудугга күзелдии-биле бедик деңнелде киржип тур бис.

ТР-ниң спорт яамызының ажыл-агый талазы-биле директорунуң тудуг талазы-биле оралакчызы, Дамды Ажы:
— Спортчу залдар тудуунга ажылым аайы-биле дорт хамаарылгалыг мен. Кожуун чагыргазының, школаның ажылчыннары мында хаара туттунган. Эки ажылдап турар деп санап тур мен. Билир чүвезин шыдаар шаа-биле кылыр, а билбес чүүлдерин айтып бээрге, тура дүшпес кылып-ла турарлар-дыр. Ажылдаксавас, чалгаараар хире улус мында чок. Харын-даа, идепкейлиг, тура-соруктуг тудугжулар-дыр. Бодувустуң ажы-төлүвүске, салгалдарывыска херек деп чүвени эки билип турар. Кижи бүрүзү бодунуң үүлезин киирип каар дээш дыка-ла сагыш човаар-дыр — деп, эки турачы тудугжуларны бригадир мактады.

Самагалдайның 1 дугаар школазының директору Шолбан Балчыт бодунуң болгаш коллегаларының, ада-иелерниң, школачыларның өмүнээзинден каш чылдар дургузунда шиитпирлеттинмейн турган чидиг айтырыын кыска хуусаада шиитпирлеп бергени дээш, ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгга өөрүп четтиргенин илеретти.

Айдың ОНДАР.

Авторнуң тырттырган чуруктары.

#Эзирлерниңуязы #Спортзал #Тес_хемкожуун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКАНЫҢ ТЕРГИИН БАШКЫЛАРЫН ШАҢНААН
Следующая запись
АРМЕЙЖИ ОЮННАРГА РОССИЯ ТИИЛЭЭН
Меню