Рубрикалар

Сарыг-Сеп суурда чаа спорт комплекизиниӊ баазазында

Республиканыӊ Олимпийжи белеткел төвү Сарыг-Сеп суурда чаа спорт комплекизиниӊ баазазында ажылдап турар.
Спортчуларныӊ чурттаар өрээлдери, чемненир, чунар, хеп чуур, дыштаныр черлерин болгаш эмчи кабинедин негелде ёзугаар четчелеп кылып каан.

Спортчуларга чаагай аъш-чем белеткээр повары, оларныӊ кадыын үр-гүлчү хынап көөр эмчилери, чараш оран-саваныӊ арыг-силиин тудар ажылдакчылары-даа шудургу ажылдап кирипкен.

Ам бо хүннерде ында якут-саха, тыва спортчуларныӊ чыынды коман-далары тренерлериниң башкарылгазы-биле маргылдааларга белеткенип турар.

Р.Демчик

Предыдущая запись
ТЫВА ДЫЛ ИНСПЕКТОРУ
Следующая запись
САЙГАРЛЫКЧЫЛАР МӨӨРЕЙИ
Меню