Рубрикалар

САРЫГ-СЕПТЕ БИЛИГЛЕР ХҮНҮ

Бөгүн Тываның школаларынга Билиглер хүнүнге тураскааткан бирги болгаш доозукчу класстарның өөреникчилеринге байырлыг чыскаалдар эрткен. Баш бурунгаар санаашкыннар-биле, чаа өөредилге чылында республиканың школаларында 73828 өөреникчи парталар артынга олуруптар. Бирги классче 7184 чаштар кирген.

Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септиң Ю.А. Гагарин аттыг бир дугаар школазының 70 ажыг бирги классчылары өөредилге чериниң эргинин бир-ле дугаар артай базып, байырлыг чыскаалга киришкен.

Школаның директору Марина Радченко бо чылын өөреникчилерниң саны элээн немешкенин демдегледи.

– Чаа өөредилге чылында уругларның саны 689 четкен. 75 бирги классчылар бүрүткеттинген. Ынчалза-даа күзелдиг чаштар бар болганы-биле хүлээп алыышкын ам-даа төнмээн. Байырлыг чыскаалга чаштарывыс-биле доозукчу класстың 30 өөреникчизи база киришкен. Билиглер байырлалын шупту өөреникчилерге эрттирери билдингир чылдагааннар-биле болдунмаан. Өске класстың өөреникчилери боттарының кабинеттеринде класс шагын эрттирген.

Росхереглелхайгааралдың саналы болгаш Өөредилге яамызының доктаалын езугаар школаны шупту санитарлыг негелдерни сагып тургаш ажыттывыс. Антисептиктер, камгалал маскалар курлавыры четчир. Эрткен чылдан-на хажытпас чурум болу берген эртенги «шүүрелде», класстарның өөренир графигин тургускан. Өөредилге номнары-биле 100 хуу хандыртынган бис.

Эрткен чылгы доозукчуларывыс школаны чедиишкинниг дооскан. Чаңгыс аай күрүне шылгалдазының баллдары-биле (90 баллдан өрү) дөрт доозукчу медальды алган. Олар ам дээди өөредилге черлериниң студентилери. Ол ышкаш чаңгыс аай күрүне шылгалдазының түңнелдери-биле бедик көргүзүглерлиг болган школавыстың беш башкызынга Өөредилге яамызы Хүндүлел бижиктерни тывыскан.

Школада кадрлар талазы-биле байдал нарын. Математика, физика, информатика эртемнериниң башкылары чок. Бо специалистер чугула херек, чүге дизе уругларның дээди өөредилге черлеринче кирери бергедежи бээр. Бо нарын айтырыгже Тываның Чазаа онза кичээнгейни салып, чогуур хемчеглерни чорудуп турар. Ынчангаш кадрлар талазы-биле айтырыг шиитпирлеттине бээринге идегеливис улуг. Чурттуң баштыңы сентябрь 1-ден тура башкыларга күш-ажыл төлевириниң чаа системазының дугайында дыңнатканы өөрүнчүг болду. Аныяк башкылар ажылдап кээринге бүзүреп турар бис – деп директор чугаалаан.

Эге класстың өөреникчилерин амгы үениң негелдеринге дүгжүп турар дериг-херексел-биле дериттинген 80 олуттуг аңгы столоваяга изиг чем-биле хандырар. Ниитизи-биле 295 уруг хоолулуг, амданныг чемни алыр. Улуг класстар школазында 25 олуттуг буфет база бар. Чаштарга аъш-чем кылыр эът, ногаа, картофель, сүт аймаан тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринден садып ап турар. Ол ышкаш школаның девискээринде тараан картофель, капуста, ногааны башкылар биле школачылар чайгы практика үезинде ажаап турган. Ынчангаш күзүн алыр элбек дүжүдү база аъш-чеминче кирер.

Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырының күүсекчи комитединиң удуртукчузу Саима Далчин Сарыг-Септиң Ю.А. Гагарин аттыг бир дугаар школазының уругларынга бо хамчыктыг үеде чугула херек 1000 камгалал маскаларын болгаш антисептиктерни дамчыткан.


Ш. ХОВАЛЫГ.

Авторнуң тырттырган чуруктары.

#Сарыг_сеп #Билиглерхүнү #Каа_хемкожуун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАГА АМ-ДАА ЧЕДИ ФАП-ТЫ ТУДАР
Следующая запись
ШКОЛА БҮРҮЗҮНҮҢ БЕЛЕН ТУРАРЫ – ЭҢ КОЛ НЕГЕЛДЕ
Меню