Рубрикалар

Шүлүктерни 5+ деп үнелээн

«Дээжи сөстүң демисели» деп мөөрейни чогаалга сундулуглар аразынга Тываның алдар-аттыг болгаш аныяк чогаалчылары эрттиргеннер. Боттарының чогааткан шүлүктерин Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем кожууннардан келгеннер аянныг номчуп, таныштырганы солун болган. Кызыл хоорайдан шевер даараныкчы Валентина Монгуш «Тыва хевим», «Улуг-Хемимни» Ульяна Аракчаа-Величко, мөңгүн-тайгажылардан Мая Ондар малчын, аныяк шүлүкчү Ай-Чүрек Куулар, Чөөн-Хемчиин Владимир Куулар алгап-мактап шүлүктеди. Оон-даа өске шүлүкчүлер төрээн чуртунуң дугайында чугаа­лааннар.

– Интернетте «Сеткилимниң шүлүктери» деп хууда арнымда чогааткан шүлүктеримни бижип чоруур мен. Мээң шү­лүктерим колдуунда-ла төрээн Чаа-Хө­лүмнүң болгаш чылгы мал ду­гайын­да. Школачы үемде-ле шүлүк бижииринге сонуур­галдыг чордум, улаштыр шериг херээн эрттирип тургаш, база-ла чогаалым салбадым. Амгы үеде Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединде өөренмишаан, хостуг үеде чогаал­ бижиирин уламчылап турар мен. Бөгүн, март 3-те, «Дээ­жи сөстүң демисели» мөөрейге мээң чогаалымны бедии-биле үнелээнинге өөрүп четтирип тур мен, «Каткан чечек» деп шүлүүмнү аянныг номчудум – деп, аныяк шүлүкчү Демир-Хая Араптан чугаалады.

Аныяк шүлүкчү Кежик Конзай уран чогаалга сундулугларны мынчаар-ла хаара тудуп турар болду. Оларның аразында малчын-даа, аныяк болгаш улуг назылыг-даа, башкы-даа эртемниг улус бар. А мөөрейни Тываның улустуң чогаалчылары Черлиг-оол Куулар, Николай Куу­лар болгаш херээжен шүлүкчү Лидия Иргит  киржикчилерге 5+, 5-, 4+ демдектер салып тургаш, түңнээннер. Тиилекчизи – Кызылдың дугаары 9 школазының башкызы Эмма Ооржак болган, 2-3-кү черлерни Чаа-Хөлден Юрий Туң-оол биле Демир-Хая Араптан олар ап, шаңнатканнар. А интернет четкизин хайгаараар болза, боттарының чогаалдарын бижип турар сонуургалдыглар шуут эңдерик, чижек кылдыр аныяк шүлүкчү Демир-Хая Араптанның шүлүктерин вконтактеде ооң хууда арнындан номчуп болур. Мөөрейниң тиилекчизи Эмма Ооржактың «Ие черим» деп шүлүүн со­нуургаттывыс:

Мээстерде шокарарган хар-даа эрээн.

Шак бо өйде чанар куш дег дүвүрексеп,

Мээң бүгү бодалдарым тайгаларда,

Шакче көрүп, оруп-туруп, хөлзээр-дир мен.

Бодум безин эскербейн улуг тынып,

Бо-ла тайгам сактып азы дүжей бээр мен.

Өскен-төрээн ие черим кайгамчык-тыр.

Өске черге сени солуп шыдавас мен…

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Эмчи, башкы, почтачы дугайында
Следующая запись
64 муң чаш малды камгалап алыр сорулгалыг
Меню