Рубрикалар

«Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглериниң ПЛАНЫ

  1. Информация чырыдыышкынныг хемчеглер

«Ыдыктыг эдилелдер» делгелгези, мөргүл номчулгазы – январь 29-тан февраль 29-ка чедир, Национал музей.

Номнар делгелгези, беседа, мастер-класстар, викториналар:

— «Шаг чаагай, Шагаа чаагай» номнар делгелгези;

— Шагаа дугайында беседа;

— «Кажык», «Тевек» мастер-класстары;

— «Ак ай – аажок чырык болгаш буянныг байырлал» — февраль 3-тен 27-ге чедир, ТР-ниң А.С. Пушкин аттыг национал библиотека;

Культура -өөредилгелиг хемчеглер:

— «Шыяан ам, Шаг барды, Шагаа келди!»; «Чөөн чүктүң ай календарының он ийи дириг амытаннары»; «Шагаа келди! Чолукшуулу!»; «Чөөн чүктүң ай календары езугаар Чаа чыл»; «Шаг чаагай! Шагаа чаагай!» – февраль 10-дан 29-ка чедир, ТР-ниң Национал музейи;

«Шагаа-биле, чаагай үүле-биле!» — Чаа чылды эки үүле-биле эгеле!» ханны халас дужаарының акциязы – февраль 17-ден 22-ге чедир, ТР-ниң хан кудар станциязы;

«Шагаа – бистиң байырлалывыс» делгелге-экспозиция – февраль 17-ден 29-ка чедир, ТР-ниң К.И. Чуковский аттыг уруглар библиотеказы;

«Чөөн чүк календары езугаар Чаа чылды уткууру» медээ бюллетеньнерни үлээр талазы-биле республика чергелиг акция – февраль 18-тен 22-ге чедир, ТР-ниң өөредилге организациялары;

«Шагаам – сүзүглелим» Шагаа байырлалының дугайында чурт-шинчилелдиг төөгүлүг шак – февраль 19-та 13.00 шакта, Көөрү багай болгаш көөрү кошкак кижилерниң тускайжыттынган библиотеказы, Кечил-оол кудумчузу, 5.

«Шагаа манчызы» чоннар аразының чыл санында эрттип турар ачы-дуза флешмобу – февраль 23-тен 25-ке чедир, Гранд-холл «Столичный»;

«Арага – тыва чоннуң чаңчылында эвес» деп тема­лыг «Кадыкшыл булуңунуң» дерилге каасталгазы – февраль, Республиканың наркология төвү;

«Шагаа – тыва Чаа чыл» тайылбырлыг номнар делгелгези – февраль, ТР-ниң А.С. Пушкин аттыг национал бибилиотека;

Кадакты сөңнээри, чолукшулга езулалы темаларга видеороликти үндүрери – февраль дургузунда, Тыва Үндезин культура төвү;

«Чолукшуур» челлендж – февраль дургузунда, Тыва Үндезин культура төвү;

II. Культура-массалыг хемчеглер:

Тыва езу-чаңчылдар, оюннар дугайында шиижиткен көргүзүглер – февраль 15-тен 21-ге чедир, школаларның чагыглары-биле;

«Шагаавысты уткуулу» культура-чырыдыышкынныг программа – февраль 17-ден 22-ге чедир, Тыва Үндезин культура төвү;

«Амыр-амыр, Шагаа-биле!» Шиижиткен көргүзүг – февраль 18-тен февраль 21-ге чедир, ТР-ниң К.И. Чуковский аттыг уруглар библиотеказы;

Социал четкилерге «Тыва хевим – чоргааралым» 2020 республиканың организацияларының аныяктарының база бичии уруглар аразынга тыва хепти массалыы-биле хүннүң кедер кылдыр кыйгырган хештегтиг чуруктар конкурузу – февраль 18-тен 22-ге чедир;

Шагаа 2020-ге тураскааткан үнүүшкүннүг концерттер – февраль 20-де Таңды кожууннуң Бай-Хаак суур­га, февраль 21-де Туран хоорайга, февраль 28-те Кызылдың Президентиниң кадет училищезинге;

«Сор езулалы» — февраль 21-де, Цеченлинг хүрээзи;

Б.Л. Васильевтиң «А зори здесь тихие…» деп шиизиниң баштайгы көргүзүү – февраль 22-23, В.Көк-оол аттыг Национал театр;

«Муңгаш чарылды – чыл бажы келди» Шагаа бүдүү­зүнүң байырлыг концерти – февраль 23-те, Тываның Үндезин культура төвү;

«Шагаа – эртиневис» улустуң аас чогаалы: улустуң ырылары, кожамыктар, узун тыныш, дүрген чугаалар, тывызыктар аразынга мөөрей – февраль, ТР-ниң А.С. Пушкин аттыг национал библиотеказы;

Шагаага турас­каат­кан мөргүл – фев­раль 23-24-те, Улусчу чогаадылга бажыңы, Тув­күр­филармония, Тыва Үндезин культура төвү;

«Мерген угаанныг күске» деп бичии уругларга шии – февраль 24-те, Элээди көрүкчүлер театры;

Шагаа байырлалы Арат шөлүнге – февраль 24-те;

«Саң салыр» езулал» – февраль 23-тен 24 дү­незинче, Дөгээ, национал дыштанылга парыгы, Кадарчы, «Сүбедей» ордузу.

«Содура» деп фильмниң көргүзүү – февраль 25-29 хүннеринде, Тыва Үндезин культура төвү;

III. Спортчу хемчеглер:

Хөл-шыдыраага республика чергелиг турнир – февраль 20, 21-де, «Гроссмейстер» шыдыраа клуву;

Бичии болгаш элээди оолдар аразынга хүреш маргылдаазы (2005 чылдан 2013 чылга чедир төрүттүнген оолдарның 5 аңгы бөлүү) – февраль 20-де, «Сүбедей» спорт ордузу;

Республиканың бирги чери дээш команда аайы-биле элээди оолдар (2002-2006 чылда төрүттүнген) аразынга хүреш маргылдаазы – февраль 22-де, «Сүбедей» спорт ордузу;

Федералдыг албаннар, ажылчын коллективтер, муниципалитеттерниң чыынды командаларының аразынга хүреш маргылдаазы – февраль 22-де, «Сүбедей» спорт ордузу;

Эр командалар аразынга волейбол маргылдаазы – февраль 22-де, «Сүбедей» спорт ордузу;

Шыырак мөгелер аразында республика чергелиг хүреш маргылдаазы – февраль 22-де, «Сүбедей» спорт ордузу;

Баг адары, ча адарының талазы-биле республика чергелиг турнир – февраль 23-те, «Сүбедей» спорт ордузу;

Тевек, аргамчы октаарының талазы-биле маргылдаа – февраль 23-те, «Сүбедей» спорт ордузу;

Хөл-шыдыраага республика чергелиг турнир – февраль 23-те, «Сүбедей» спорт ордузу.

#Шын

Предыдущая запись
1000 ажыг мөгелер дүнекиниң 2 шакка чедир хүрешкен
Следующая запись
Интернетте «Шынны» хүнде-ле беш муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар
Меню