Рубрикалар

ШАЛЫҢ ТӨЛЕВИРИНИҢ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Москвага ажылчын сургакчылаашкынга чорааш, Россияның саң-хөө сайыдының бирги оралакчызы Леонид Горнин-биле ужуражып, чыл төнчүзүнде шалың төлевириниң айтырыгларын чугаалашкан.

«Бистиң сайгарып чугаалашканывыс айтырыглар белен-селен шиитпир чок айтырыглар-дыр, ынчалзажок бис-даа, РФ-тиң Саң-хөө яамызы-даа чыл төнчүзүнде шупту улус акша-шалыңын долу хемчээлдиг, саадал-үзүктел чок алган турарынга, ону шиитпирлээринге республика акша-хөреңгилиг болурунга сонуургалдыг бис» – деп, социал четкилерде бодунуң блогунга Владислав Ховалыг бижээн.

Ужуражылганың кол темаларының бирээзи болза, регионнуң иштинде ортумак шалыңның бедээни база күш-ажыл төлевириниң эң адаккы хемчээлиниң өскени-биле шалыңның өй-шаанда төлевири болган. Ол ышкаш капитал салыышкыннарга болгаш экономиканың хөг­жүлдезинге чарыгдалдарны кадагалап арттырары тоң чугула, чүге дизе күрүнеден дузаламчы ап олурар регионга ук айтырыгларны хандырарынга боттуң орул­галарының темпилери чедишпейн турар.

Мооң ужун Тыва Россияның Саң-хөө яамызы-биле кады регионну акша-хөреңги-биле хандырарының өске механизмнерин дилеп тывар ужурга таваржып турар.

“Шалыңның өй-шаанда төлевиринден база хөгжүлдеге четчир акша-хөреңгилерни үндүрүп бергенинден улус-чоннуң амыдыралының шынары экижиир. Кандыг-даа деңнелдерде ону билип, биске дузалажырын кызыдып турар. Тываның бюджединиң чидиг айтырыгларының шиит­пирлээшкини – турум байдалдың база республиканың улам ыңай хөгжүлдезиниң магадылалы-дыр» – деп, Тываның Баштыңы түңнээн.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

Предыдущая запись
СУМОГА РОССИЯ ЧЕМПИОНАДЫ КЫЗЫЛГА ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
СААДААШКЫННАР ТУРБАС УЖУРЛУГ
Меню