Рубрикалар

ШАЛЫӉЫН ТӨЛЕДИП БЕРГЕН

Тыва Республиканыӊ прокуратуразы 9 муӊ ажыг кижиниӊ эрге-ажыын камгалааш, 242,1 млн. рубль түӊнүг шалыӊын төледип берген.

«Енисей» унитарлыг бүдүрүлгениӊ ажылчыннарыныӊ күш-ажылчы эргелерин шын сагып турарын прокуратура хынап турган. Ук бүдүрүлге 37 кижиниӊ 2021 чылдыӊ октябрь-декабрь айларда ажылдаан 2,2 млн. рубль түӊнүг акша шалыӊын төлеп бербээн болган.

Хоойлу хажыткан чорукту чайладыр сорулга-биле организацияныӊ удуртукчузунга негелде бижикти (представление) чоруткан.
Албан-дужаалдыг кижиге хамаарыштыр Россия Федерациязыныӊ Административтиг хоойлу-дүрүм хажыдар чоруктар дугайында кодекстиӊ 13.19 чүүлүнүӊ 1-ги кезээн, тодаргайлаарга, баштайгы статистика медээлерин бербээни дээш административтиг херек оттурган.

Ийиден хөй ай дургузунда акша шалыӊ төлевейн турган барымдаа-биле кеземче херээн оттурган. Амгы үеде кеземче херээн истеп турар.

Республиканыӊ прокурору Сергей Дябкин ажылчыннарныӊ күш-ажылчы эргелерин хажыдар чорукту болдурбазыныӊ дугайында бүдүрүлгениӊ тургузукчузунуӊ төлээзи – Кызыл хоорайныӊ чагырыкчызынга кичээндирген.

Хамаатыларнын күш-ажылчы эргелерин камгалаар талазы-биле ажыл-чорудулганы уламчылап турар.

Россияныӊ Чиӊгине прокуратруазыныӊ СФО-да эргелелиниӊ парлалга албаны

Предыдущая запись
Төрүттүнген дугайында херечилел электроннуг хевирлиг апаар
Следующая запись
Хуу сайгарлыкчылар саны-биле Тыва мурнунда беш регионнуң санынче кирген
Меню