Рубрикалар

«ШАНХАЙНЫҢ» ОРНУНГА «МӨҢГҮН» ДЕП ЧАА МИКРОРАЙОН ТУТТУНАР

Сентябрь 14-те Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Абаканның «Трансстрой» компаниязы-биле микрорайонну тударының дугайында дугуржулганы чарган.

«Трансстрой» компанияның чиңгине директору Владислав Андрияновтуң чугаазы-биле алырга, чардынган дугуржулга тудугну төлевилээр болгаш ону боттандырып эгелээр арганы бээр. 150 муң дөрбелчин метр шөлдүг 38 хөй аал чурттаар бажыңга ниитизи-биле 6 муң ажыг кижи чурттаар. Бажың бүрүзү бот-тускайлаң шинчилиг болур, ынчалзажок доктааттынган үлегер-майыктар бүдүн микрорайонга чаңгыс аай дөмей. Ол ышкаш микрорайоннуң девискээринге үш уруглар садын, 825 олуттуг школаны, автомобиль тургузар черни тудары көрдүнген.

«Проектдевелопмент» деп кады ажылдаар компанияның эргелекчизи Антон Шаталовтуң демдеглеп турары-биле алырга, компания чаа микрорайоннуң төлевилелин үш ай ажылдаан болуп турар. “Чаа районну бүгү делегейде хүлээп алдынган амгы майыктарга дүүштүрерин күзээн бис. Ынчалзажок ооң турар черин, бойдус-чурумалын база өөренип көрген бис. Чижеглей санаашкыннар-биле алырга, “Мөңгүн” микрорайонга 6 муң ажыг кижи чурттаар. Бажыңнарның бедии база аңгы-аңгы болур: 6, 8 болгаш 9 каът. Оларның бирги каъдынга садыглар, кафелер, рестораннар болгаш офистер турар. Баш бурунгааргы санаашкыннарның көргүзүп турары-биле алырга, чаа микрорайоннуң бюджеди 15 миллиард рубль болур. Келир чылдан тура төлевилелдиң боттанылгазы эгелээр болгаш ол 2029 чылда доостур” — деп, ол чугаалаан.

Тыва Республиканың Чазак Даргазының бирги оралакчызының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Александр Брокерт төлевилел саарылгалыг болуп турар, ынчап кээрде чурттакчы чонга чурттаар оран-саваны инвестор садып-сайгарар дээрзин айыткан.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Тудуглар #Трансстрой #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХӨМҮР-ДАШ ӨРТЭЭ ӨСКЕРИЛБЕС
Следующая запись
КОВИДКЕ УДУР ЛОТЕРЕЯНЫ ОЙНАТКАН
Меню