Рубрикалар

Шенелдеде — тушенка бүдүрүлгези

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Чөөн-Хемчик кожуунга барып турда, «Дружба» кооперативи тушенка бүдүрериниӊ дугайында чугаалаан. Ол ужуражылга соонда, кооперативке болур-чогууру-биле дузалажып эгелээн.
«Дружба» көдээ ажыл-агый кооперативи тущенканы шенеп бүдүрүп турар. Баштайгы 300 банк тушенканы керээ ёзугаар бюджет организацияларынга берген. Шенелде бүдүрүлгеге шил саваларны ажыглап турар. Чаӊгыс чер-чурттугларынджан шил саваны хүлээп алгаш, санитарлыг нормалар ёзугаар арыглап чуп турар. Шенелде соонда, лаазаларга савалааш, боттарыныӊ этикетказы-биле үндүреринге Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд дузалаар.
Кооператив тус черниӊ малчыннарындан бода малды садып алгаш, ооӊ эъдин болбаазырадып кылып турар. 2021 чылдыӊ 2-ги чартыында чартык тонн эът чем барааннарын бүдүрген дээрзин республиканыӊ көдээ ажыл-агый яамызы дыӊнадып турар.
Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Совет чоннуӊ Тиилелгезин мөӊгежидер
Следующая запись
Хөгжүлдеге ажыктыг саналдарны киирип турар
Меню