Рубрикалар

Шериглер көвүрүг тудуун эгелээн

Тываның суурларының аразында транспорт аргыштырылгазын экижидери-биле Башкортостанның Алкино-2 суурундан 12-ги аңгы гвардейжи инженер бригадазының шериг албан-хүлээлгелиглери республикада чедип келгенин @tmgnews17 дыңнадып тур. Олар Өвүр кожууннуң Саглы суурунда хемни кежилдир ийи чаа көвүрүгнү тударлар.

Ажылдар июль айда эгелээр, тудугну доозарының база шериг албан-хүлээлгелиглерниң сургакчылаашкынының хуусаазы октябрь айда доостур. Ынчалза-даа чедип келген инженерлер ажылдарны хуусаа бетинде доозуптарынга бүзүрелдиглер.

Амгы үеде тудуг белеткелинде 21 кижини база 8 кезек аар техниканы: экскаваторну, самосвалды, кранны, топливозаправщикти, 2 чүък машиназын, тралды болгаш эт-херекселдер сугар үгекти хаара туткан. Ол ышкаш көвүрүгнүң фермаларын Абакандан вертолет-биле дажыглаар, оларны көвүрүг тудар черге дораан чедирер.

2020 чылда Өвүр кожуунга үргүлчүлелдиг чаъс чагганының соонда, көвүрүглер сугга чууй шаптырган турганын сагындырып каалы. Ынчан Саглы болгаш Мугур-Аксы суурларда көвүрүглер аксы үрелген турган.

Төп шериг округунуң инженер салбырларының шериглери тускай тактиктиг өөредилгениң үезинде Тывага чаа көвүрүглерни тудуп-тургузар. Ол дугайында Төп шериг округунуң шериглериниң командылакчызы генерал-полковник Александр Лапин мооң мурнунда дыңнаткан турган.

#Төпшеригокругу #Өвүркожуун #Саглы #Көвүрүглер #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ХООЙЛУГА ДҮҮШПЕС НЕГЕЛДЕЛЕР
Следующая запись
АЪШ-ЧЕМ ӨРТЭЭН БАДЫРАРЫНГА ЧАА ДҮЖҮТ ДУЗАЛААР
Меню