Рубрикалар

ШЕРИГЛЕР, КӨВҮРҮГЛЕР БОЛГАШ СЕНАТОР ДИНА ОЮН

Федерация Чөвүлелиниң кежигүнү, сенатор Дина Оюн республиканың аңгы-аңгы кожууннарында ажыл-херектер-биле амы-хууда таныжып турар.

Чоокта чаа ол чедери берге, ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунда шериглер күжү-биле тудуп турар көвүрүгге четкен.

Мөңгүн-Тайганың Ортаа-Хадан, Мөген-Бүрен деп даглыг хемнерин кежир көвүрүглерни Төп шериг округундан болгаш Владимир областьтан келген шериглер тудуп-тургузуп турар. Шериг специалистер эрик кыдыын озаңнардан аштап, ыяштан кылгаш, ону даштар-биле долдурар көвүрүглерниң таваан белеткеп турарлар. Ол ажыл кандыг чоруп турарын сенатор Дина Оюн хынап көрген.

«Бүгү Тывада чаптылган17 муң ажыг хемнер болгаш дамырактар бар. Оларның узуну 70 муң километр ажып турар. 2019-2020 чылдарда болган улуг үерлерден үрелген көвүрүглер орнунга чаа көвүрүглер кылырынга шериг тудугжуларның дузазы улуг! Ыраккы суурлар-биле орук аргыжылгазын катап тургузарынга дузазын көргүзүп турар Сергей Күжүгетович Шойгуга четтиргенивис илередир-дир бис. Мөңгүн-Тайгада тудуп турар көвүрүгге четтим. Көвүрүг тудар шериглер Мөген-Бүрен суурдан Алтай Республикаже орукта көвүрүгнү кылып доозуп турлар» — деп, сенатор Дина Оюн социал четкилер таварыштыр дамчыткан.

Тывага келген санында ырак-узак дивейн Тываның бүгү кожууннарынга чедип, чоннуң ажыл-амыдыралы-биле амы-хууда таныжып, кандыг-даа деңнелдиг хурал-суглааларга, хөй-ниити хемчеглеринге киржип турар, чон-биле харылзаазы быжыг сенатор — Дина Ивановна Оюн дээрзин демдеглевес аргажок. Чүге дээрге, мооң мурнунда Тывадан кандыг сенаторлуг турганывыс безин сагынмас чыгыы турган бис.Чыл-чылы-биле соңгукчулары-биле ужуражып келбеске, оларның ажыл-амыдыралы-биле танышпаска, чон-биле харылзаа үстү бербейн канчаар…

Ынчангаш Тывадан сенатор Дина Оюннуң болгаш Тываның соңгукчуларының, тыва чоннуң аразында «аргыжар көвүрүглери» база быжыгып, чаартынып турар-дыр деп болур.

Мерген КЫРГЫС.

Предыдущая запись
ЧЭЭРБИ ЧАА АВТОБУСТУҢ ДҮЛГҮҮРЛЕРИН ТЫВЫСКАН
Следующая запись
ПРЕЗИДЕНТИДЕН ПЕНСИОНЕРЛЕРГЕ 10 МУҢ ДУЗА АКША
Меню