Рубрикалар

Шинчилел ажылдарын түңнээн соонда… ырлашкан

2
3
1
5
4
14
13
12
11
9
8
7
0
DSC_3040 _
DSC_3011 _
DSC_3045 _
DSC_3042 _
DSC_3010 _
DSC_3007 _
DSC_3004 _
DSC_3000 _
DSC_2999 _
DSC_2998 _
DSC_2996 _
DSC_2995 _
DSC_2993 _
DSC_2991 _
DSC_2990 _
DSC_2989 _
DSC_2986 _
DSC_2985 _
DSC_2983 _
DSC_2981 _
DSC_2978 _
previous arrow
next arrow

Тываның Күрүне университединге Россияның Эртем хүнүн чыл санында бир онзагай демдеглеп эрттирери чаңчыл болган. Бо чылын Эртем байырлалын “Хорлар тулчуушкуну” деп ниити ыры мөөрейи-биле эгелеп алганы онзагай.

Универ­ситеттиң башкылары болгаш ажылдакчыларының аразынга болур мөөрейниң мурнуу чарыында, эрткен чылда чоруткан эртем-шинчилел ажылдарын түңнээн байырлыг езулал болуп эрткен.

Россияның Эртем хүнүн университеттиң езулуг профессионал байырлалы деп болур. Коллегаларынга байыр чедирген чылыг-чымчак сөстерни философия эртемнериниң доктору, ТКУ-нуң ректору Ольга Хомушку илереткеш, 2019 чылда эртем-шинчилел ажылынга улуг чедиишкиннерлиг болган башкыларга болгаш ажылдакчыларга аңгы-аңгы яамыларның болгаш ведомстволарның шаңналдарын тывыскан.

Эртем болгаш өөредилге адырынга хөй чылдарда киир­ген үлүг-хуузу дээш “ТР-ниң өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атка орус дыл болгаш литература башкызы Светлана Сеглеңмей төлептиг болган.

Январь айның юбилярлары — ТКУ-нуң хоочун башкылары биология эртемнериниң доктору Валентина Жулановага, педагогика эртемнериниң кандидады Наталья Дамбага, төөгү эртемнериниң кандидады Стела Хүрең-оолга байырны чедирген.

2019 чылда эртем-шинчилел болгаш инновациялыг  ажылдарга тергиидээн факультеттерни демдеглээн. Дээди өөредилге чериниң эртем-шинчилел ажылының кол угла­ныышкыны Грант ажылдары. Ол адыр-биле төөгү болгаш филология факультеттери идепкейлиин көргүскен. Инженер-техниктиг факультет Кызыл хоорайның девискээриниң чаа­гайжыдылгазынга идепкейлиг киришкен. Физика-математика факультеди патент-лицензия ажылдарынга тергиидээн.

Таныштырылга (презентация) болгаш делгелге ажылынга Кызылдың педагогика институду, көдээ ажыл-агый база бойдус-география факультеттери эки ажылы-биле шылгараан.

ТКУ-нуң 39 эртем-инновация адырларындан “Прогресс” лабораториязын эң-не тергиин деп демдеглээн (удуртукчузу Айлана Сандан). Оларның “Тыва-экспо” делгелгезинге инновациялыг төлевилелдери эки түңнелдиг болган база Бортниктиң “Умник” Фондузунуң программазынга тии­лээннер.

Школачылар болгаш студентилер аразынга эртем-шинчилел ажылдарын нептередип турар “Сорунза” бөлгүмүн (удуртукчузу Мария Күжүгет),  “Decor» төлевилел бөлүүн (удуртукчузу Айлана Иргит) база “Алхимик” бөлгүмүн (удуртукчузу Ольга Кендиван) шаңнаан.

Делегей чергелиг Интернет-олимпиадага киришкеш, мөңгүн медальга төлептиг болган төөгү факультединиң 3-кү курсчузу Санчайжап Серээдарны база шаңнап-мактаан.

2019 чылда университеттиң башкылары 7 кандидат, 1 доктор  диссертациязын камгалаан. 2014 чылдан тура, камгалал ажылдары 1,5 катап өскен дээрзин ректор дыңнаткан.

Шаңналдар тыпсыр езулал төнерге, факультеттер аразынга “Хорлар тулчуушкуну” деп мөөрей эгелээн. Факультет бүрүзүнде хор коллективтери бары кайгамчык. Мөөрей-концерт дыка хөглүг, ба­йырланчыг эрткен.

Коллектив бүрүзү чаңгыс аай идик-хептиг, каасталга-шимелделиг киржип келгени, оларның демниин көргүскен. Ылаңгыя күш-культура факультединиң башкылары тыва национал идик-хептиг “Сүлдең салба” деп ырыны күүсеткени, эзир самын де­вээн мөгелери-биле мөөрейни каастаан. Инженер-техниктиг факультеттиң төлээлери (деканы Алдын-кыс Дадар баштаан) тудугжуларның каска бөрттерин кеткеш, Олег Газмановтуң “Тудугжулар маржы” деп ырын күүсеткени кайгамчык болган. Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан дайын ырылары база чаңгыланган. Физика-математика факультединиң командазы “Алеша” деп ырыны, экономика факультеди “Темная ночь” деп ырызы-биле езулуг кыска, хөгжүмнүг шиини көргүскеннер.

Төөгү факультединиң башкылары сураглыг “АВВА” бөлүүнүң “The Winner Takes lt All» («Победитель получает все») деп ырызы-биле көрүкчүлерниң хей-аъдын, сонуургалын оттурганнар. Өөредилгеден дашкаар ажыл болгаш социал айтырыг­лар талазы-биле проректор Алена Стороженко аңаа бодунуң езулуг талантызы болгаш англи дылды тергиин билири-биле көрүкчүлерни кайгаткан.

Түңнелинде, мөөрейниң дээ­ди шаңналын филологтар алган. Бирги черни Кызылдың пединституду алган, ийигизин — юрис­тер, үшкү черге күш-культура факультеди төлептиг болган. Тии­лекчилерге хүндүлел бижиктер болгаш ТывКУ-нуң бассейнге халас эштир сертификаттарын тывыскан.

Алдынай АРАКЧАА.

Фото-чуруктарны ТГУ-дан алган.

Предыдущая запись
Тозан беш харлаар «Шын» солуну киришкен
Следующая запись
«Буянныг өргээниң» ээзи – сагынгыр, дидим даараныкчы
Меню