Рубрикалар

Школаларның капиталдыг септелгези – 2022

Ук программа езугаар республиканың 26 школазынга капиталдыг септелге ажылдарын чорударының дугайында ооң мурнунда «Шын» солуннуң үндүрүлгелеринге чаңгыс эвес удаа бижип турган бис.

Кайы кожууннарның кайы школаларында септелге ажылдары эгелей бергенил деп айтырыг номчукчуларны сонуургадып турары чугаажок. Өөредилге үезинде септелге чорударга шаптык болу бербес бе?

Школага капиталдыг септелге чоруп турган үеде өөредилге программазы соксавас ужурлуг. Уругларны өске оран-саваларже, школаларже түр үеде тарадыптар. Суму чагыргаларынга, культура бажыңнарынга өөренир ийикпе, азы бажыңындан интернет четкизи таварыштыр ырактан өөредилгезин уламчылаары дээш өөредилгени уламчылаар аңгы-аңгы аргаларны ажыглап турар.

Чижээлээрге, Шагаан-Арыг хоорайның 2 дугаар школазында капиталдыг септелге ажылдары эгелей берген. А өөредилге программазы уламчылавышаан. 9, 10, 11 класстар ол-ла хоорайның гимназиязында, а 5-ки, 6-гы классчылар 1 дугаар школада, а эге класстар Тыва тудуг техникумунда өөредилгезин уламчылап турарлар. Класс бүрүзү аңгы кабинеттиг, уруг бүрүзү олуттуг, парталарлыг. Изиг чем-биле хандырылга биеэги дег уламчылаар ужурлуг. Школаларның автобустары өөреникчилерни аай-дедир сөөртүр. Уругларның айыыл чок чоруун хажытпазы-биле, башкылар болгаш ОШАЧКИ график езугаар ажылдап турар.

Ак-Довурактың кадыының байдалы кызыгаарлыг уругларның школа-интернадын болгаш Чербиде эдип-чазаар школаны ТР-ниң Өөредилге яамызы кичээнгейге ап, ук школаларны капиталдыг септелге программазынче киирген. Ак-Довурактың кадыының байдалы кызыгаарлыг уругларның школа-интернадының серизин, шалазын, дээвиирин, эжиктерин… дээш иштики ажылдарын доозазын кылыр. Септелгеге херек тудуг материалдарын дүжүргеш, ажылды хүлээнген тудугжулар ажылдап кирипкен.

Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы ортумак школазы 1968 чылда, Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр ортумак школазы 1942 чылда туттунган. Ук школалар база бо федералдыг программаже киргени өөрүнчүг.

Айдың ОНДАР.

Чуруктарны интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Кижизидикчи, удуртукчу башкы ава
Следующая запись
Танцы-сам — чоннуң сеткили
Меню