Рубрикалар

Шолбан КҮЖҮГЕТ: » Российжи армия нацистерге удур демиселди чорудуп турар»

8 чыл бурунгаар Одесса хоорайга болган коргунчуг болуушкуннарга хамаарыштыр бодунуң сагыш-сеткилин Республиканың 2 дугаар эмнелгезиниң улуг эмчизи Шолбан Күжүгет илереткен:

“2014 чылдың май 2-де Одессага канчаар-даа ажок коргунчуг болуушкун болганын утпаан бис. Ынчан Киевке күрүне эрге-чагыргазының эде солчулгазын деткивээн кижилерни нацистер каржы-дошкуну-биле чок кылган – Одесса хоорайның Профэвилелдер бажыңынга ол кижилерни диригге өрттедипкен болгай. Шак ол болуушкун дээш буруулуг кижилер ам-даа кеземчени албаан. Украинаның эрге-чагыргаза оларга эпчок болуп турар шак бо теманы оюп эртип, аңаа хамаарышкан кандыг-даа сактыышкын хемчеглерин эрттирер дээн оралдажыышкыннарны соксадып турар. Ынчан мөчээн кижилерге тураскааткан кандыг-даа акциялар эрттирбезин дээш Одессада бо хүннерде мырыңай үр үеде “комендант шагын” киирип турар.

Ынчан-на Украинада эрге-чагырганы кымның эжелеп алганы билдине берген турган. Ынчангаш Россияның талазындан чүү дээш дайынчы тускай операцияның эгелээнинге хамаарыштыр артык тайылбырның безин херээ чок боор. Российжи армия тайбың хамаатыларны камгалаар дээш нацистерге удур демиселди чорудуп турар”.

#ZаМир #своихнебросаем

Предыдущая запись
Национал парк ажыттынган
Следующая запись
Тываның Баштың Владислав Ховалыг мусульман шажын-чүдүлгелиг чонга байыр чедирген
Меню