Рубрикалар

Шын медээлер салдынып турар бүзүрелдиг үндезин дөстерни хайгаарап көөр болза эки

Эксперт Белеккей Куулар: Украинада тускай операция дугайында меге медээлер бүгү антирекордтарны ажып эртип тур
Массалыг информация чепсектеринге российжи шериглерниң Мариупольда божуур-бажыңче халдаашкын чорутканының дугайында база ооң түңнелинде бичии чаштар, божаан иелер болгаш сааттыг херээженнер когараан деп меге медээ тарап нептерей берген. Фоточуруктар-биле видеобижидилгелерге хамаарыштыр хөй-ле харыы чок айтырыглар тургустунуп келир. Шак бо медээлерге чүге бүзүреп болбазының дугайында видеоматериалдар монтажтаар талазы-биле эксперт Белеккей Куулар-биле чугааны чоруттувус.
“Шынап-ла, бо үеде социал четкилерде медээлер далайы чалгып чыдар деп болур. Белеткел чок кижиге меге фейк медээлерни алыс шындан ылгап алыры берге. Анаа бөдүүн кижи ол шок-контент деп адаттынып турар коргунчуг меге медээлерни көрүп кааш, дораан бүзүрей берип болур, ынчангаш ылаптап каан шын медээлер салдынып турар бүзүрелдиг үндезин дөстерни хайгаарап көөр болза эки. Мариупольдуң божуур-бажыңындан “ыыт-шимээнниг” кадрларга хамаарыштыр көөр болза, бо таварылгада кижиниң эмоциялары дораан ажылдай бээр болуп турар, ынчалза-даа таптыг сайгара бээрге, таарыштырып кылган чүүлдерниң маргыш чок барымдааларын көрүп каар бис.” – деп, Белеккей Куулар чугаалаан.
Бо төөгүде дүүшпейн турар чүүлдер бар дээрзин эксперт айыткан.
“Бо ажыы-биле таарыштырып кылган чүүл-дүр. Бир эвес, херек кырында шын арт-адыышкын болган турган болза, кижилерниң шала чиктиг кылдыр боттарын алдынып турары элдептиг: кадрда чаңгыс ол-ла сааттыг деп көргүзүп каан херээжен кижи көстүп турар, улус, чүге-ле ийик, улуг пашта бир-ле чүве хайындырып турар, кандыг-даа эмоция чок шериг кижилер биле кырганнар, частыышкыннар болган соонда турар ужурлуг ыш, доозун көзүлбес, бомбалап турар үеде кижилер, чүге-ле ийик, пакеттер тудуп алган чоруп турар. Кадрлардан эскерип көөрге, фоточуруктарны аңгы-аңгы үеде кылганы илдең. Планнарны профессионал көрүш-биле тургускан. Оон аңгыда, файлдар дугаарлаашкынын ап каап турда, чурагайлыг файлдың үндезинин ажыы-биле чажырып турары ол деп түңнеп болур.” – деп, Белеккей Куулар демдеглээн.
Украина биле Донбасста байдал дугайында меге медээлер, фейктер хүнден хүнче улам шынарлыг апар чыдар. Ол бүгү российжи хамаатыларның МИЧ-тер биле социал четкилерде кандыг медээлерге бүзүреп болурунга улам хынамчалыг апарганы-биле холбашкан.
КНО-да Россияның албан езу төлээзи Василий Небензя март 8-те-ле ук эмнелгеде ажылдакчылар-даа, аарыг улус-даа чок дээрзин дыңнатканының дугайында сагындыраал: “Тус чер чурттакчыларының дыңнадып турары-биле, Мариуполь хоорайның 1 дугаар божуур-бажыңының ажылдакчыларын доозазын үндүр сывыртапкаш, УЧК аңаа боттарының от адар туружун доктааткан болуп турар”.
Предыдущая запись
Тываның чурттакчылары «Zа нами правда!» деп патриотчу утка-шынарлыг чүүлдер чыыр төлевилелге киржип болур
Следующая запись
РОССИЯНЫҢ «ВКОНТАКТЕ» СОЦИАЛ ЧЕТКИЗИ ЧАА РЕКОРДТАРНЫ ТУРГУЗУП ТУРАР
Меню