Рубрикалар

Шын сөс база демниг чорук

Ноябрь 20-де “Субедей”аттыг спорткомплекске Бүгү-делегейниң телевидение хүнүнге тураскааткан спортчу маргылдаалар болуп эрткен. Хөй чон, көрүкчү, аарыкчылар чок залче коронавируска удур бүгү кызыгаарлаашкынныг негелделерни хажытпайн, хемчегниң киржикчи бүрүзү баш бурунгаар GR-кодун көргүскеш, эртип турганын демдеглээри чугула.

Өске чылдарда Тываның журналистери Телевидение хүнүн  ынчаар черле демдеглевейн турганы шын.  Январь 13-те — Россияның парлалга хүнүн шупту — радио, телевидение болгаш парлалга ажылдакчылары ниити профессионал байырлалывыс кылдыр демдеглеп чаңчыга берген турдувус. Ам ол үелер эрткени бо. Чүге дээрге чамдык коллегаларның чиңгине хамаарылгалыг, чижээ Радио хүнү, билдирер –билдирбес эрте бээр турду.

Бо удаада ТР-ниң Чурагайлыг сайзырал яамызы (мурнунда ады ТР-ниң  Информатизация болгаш харылзаа яамызы) шак мындыг хемчеглерни доктаамал эрттирер дээнин оралакчы сайыт Идегел Тумат журналистерге дыңнаткан. Ону шупту бир үн-биле деткип, чөпшээрештивис.  Болган спортчу маргылдааларның тургузукчузу, үстүнде адаанывыс яамы болгаш холдинг шаңналдар талазы-биле дыка-ла “холу элбек” болду.  Бир-тээ баштайгы эрттип турар маргылдаа болганда, тиилекчиниң кубогун көжүп чоруур кылганы база чөптүг. Медальдардан аңгыда ийи хөй, дөрт улуг, дөрт ортумак торттарны үлеп турда, төмес ышкаш сагындырды. А хемчегге  республикада бар телекомпаниялар шупту – КТРК “Тыва”, Тыва 24”, 108 телеканал киришкен.  Парлалга ажылдакчыларының холушкак командазы олардан чыдып калбаан бис.

Маргылдаа үезинде команда бүрүзү тиилээр дээш, бар-ла күжү-биле шырбайып, ойнап турдулар. А бистиң, парлалга ажылдакчыларының, командазы оюндан, чүгле киржилгеден таалаап, амырап тургаш, “Хөглүг старттарга”, бут бөмбүүнге уттургаш, ниити сан аайы-биле үш дугаар черге төлептиг болдувус. Чогум бо маргылдаага парлалганың холушкак командазы дыка-ла демниг, хей-аъдывыс бедик кириштивис. Ылаңгыя команданың капитаны, “Тываның аныяктары” солуннуң аныяк корреспондентизи Гюзель Кунзет ырлаарга, команда шупту флешмоб танцылаарывыска, болган хемчегге байырланчыг шинчи киирген деп, өске эш-өөрүвүс демдеглеп турдулар. Черле ынчаш, чаңгыс аай хеп-сын талазы-биле ылгалдыг болгаш хөглүг-даа, чаңгыс кижи дег демниг команда деп маргылдааның эрттирикчилери база онзалап демдегледи.

Түңнелинде, найырал тиилээн-даа болза, бирги черни “Тыва 24” телекомпанияның командазы ээлээш,  көжүп чоруур кубокту, ийи хойну алгаш барган. Артканнарынга медальдар болгаш чигирзиг белектер онаашкан.

Маргылдаа маргылдаа-ла ыйнаан. А профессионал ажыл-иживиске база шак-ла мындыг демниг болган болзувусса, ылаңгыя шын дээш бүгү журналистер арыг –шынчы ажылдаар болза, дыка-ла онза ийик дээн бодалдар хемчег соонда бажымдан үнмейн шаг болду.

К. Монгуш.

Предыдущая запись
УЛУГ РЕЖИССЕРГА МӨГЕЙИГ
Следующая запись
ХООРАЙНЫҢ АЖЫ-ТӨЛҮ КОЛДУУНДА ОРУСТАЖЫР
Меню