Рубрикалар

«Шын» солуннуң тиилелгеге биче сеткилден киирген үлүг-хуувус

75 чыл бурунгаар бистиң чуртувус дайынга тиилеп алган. Кижи төрелгетенниң төөгүзүнде хан-чинниг болгаш эң каржы-дошкун да­йын ол. Ооң маадырлары эңмежок. Мурнуку одуругга демисежип турган дайынчылар-даа, тылга тиилелгени каңнап бүдүрген ажылчыннар-даа, хүн бүрүде амы-тынны камгалап турган эмчилер-даа бар. Оларның саны хөй.

Ада-чурттуң Улуг дайынының дургузунда чырыкче үнүп, кызыл шеригжилерниң болгаш араттарның маадырлыг чоруунуң дугайында бижип турган, «Шын» солунувус дугайында чу­гаалаксаар-дыр мен. «Шын» солуннуң журналистери кадыг-берге дөртен чылдарда совет чоннуң аарыш­кызын бодунуу дег хүлээп алган.

Ынчан, 1941 чылдың июнь айда, Тыва аңгы күрүне, а «Шын» со­луннуң журналистери Тыва Арат Республиканың хамаа­тылары турган. Ынчалза-даа Тываның чону «Шын» солуннуң ажылчыннары-биле бир дөмей Совет Эвилелиниң демиселин боттарының демисели дег хүлээп алган. Тыва Арат Республиканың хамаа­тылары Тиилелгениң хүнүн чоокшуладыр дээш, бүгү-ле чүүлдерни кылып чораан. Ол үелерниң дургузунда «Шын» солун үргүлчү Силерниң-биле кады турган.

Чээрбиги чүс чылдың чээрби чылдарында Тыва Арат Республика деп аныяк күрүне тургустунуп келгенде, «Шын» солун бодунуң номчукчулары болгаш бодунуң чону-биле кады турган.

1944 чылда ТАР Совет Социалистиг Республикаларның Эвилелиниң составынче эки туразы-биле кирген, ынчан «Шын» солун база бодунуң чону-биле кады турган. Бүгү чурт-биле, номчукчулары-биле кады бистиң солунувус Тиилелгениң өөрүшкүзүн үлежип турган. 1945 чылдың май 9.

Солуннуң бо үндүрүлгезинге «Шын» солуннуң төөгүзүн, бичии-да бол, коптарып көрээлиңер. Дайынның кадыг-дош­кун чыл­да­рының үезинде дайын дугайын­да чырыдып бижип, бүгү чону-биле Тии­лел­гениң хүнүн чоокшуладып турган.

Бо чыл биске ийи дакпыр ба­­йырланчыг, юбилейлиг чыл бол­ган. Тиилелгениң 75 чыл ою бол­гаш «Шын» солуннуң 95 чыл ою. Солуннуң үндүрүлгелеринге дайынның маадырлары-биле-даа, «Шынның» архивте шыгжаттынган номерлери-биле-даа, солуннуң хоочуннары-биле, солунну эки кылдыр тургузуп кылып турган кижилер-биле-даа таныштырар бис. Шуптуңарны байырлал-биле!

Виталий Петров, «Шын» солуннуң редактору. #Шын

Предыдущая запись
Хоочуннар тамчыктыг чурттазын дээш
Следующая запись
Ада-чурттуң Улуг дайынының хүндүлүг хоочуннары болгаш тылдың ажыл-ишчилери! Эргим сибирьжилер!
Меню