Рубрикалар

ШЫНЫ-БИЛЕ ӨЙ-ШААНДА ДЫҢНАДЫРЫ ЧУГУЛА

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг “Байлак” лагеринге хамчыктыг аарыгдан аараан уругларны ниити чуртталга бажыңындан “Буян-Бадыргы” аалчылар өргээзинче көжүргенин дыңнаткан.

— «Байлак» лагеринге коронавирустан аараан уругларның ада-ие бүрүзүнүң дүвүрелин болгаш аарышкызын билип тур мен. Дыштанылганың болгаш кадыкшыдылганың орнунга олар айыылдыг халдавырны чыпшырып алганнар-дыр. Ол бүгүдеге улуг кижилерниң буруузу база бар. Ажыы-биле чугаалаарга, хөлчок нарын байдал тургустунуп келди, аңаа кижи бүрүзү кайыын белен турган деп.

Дүүн бо болуушкунга холбаштыр эрткен божуу-дүрген хуралга чазак кежигүннеринден чүнү-даа чажырбайн, чүгле шынын чугаалап турарын диледим. Херек хөлчок нарыыдап келген, чидиг айтырыглар база бар – ооң дугайында шыны-биле өй-шаанда дыңнадып турары чугула.

Тыва Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Эдуард Санданга шын медээни дыңнадып чедип келгени дээш өөрүп четтиргенимни илереттим. Чүл дизе, Тываның тудуг техникумунуң ниити чуртталга черинде уругларның үр үеде амыдырап-чурттаарынга таарымчалыг байдалдар тургустунмаан. Аарыг кижилер-биле холбаа тудуп турган уругларны «Буян-Бадыргы» аалчылар өргээзинче көжүрериниң дугайында доп-дораан даалганы бердим. Ам оларда бүгү-ле таарымчалыг байдалдар тургустунган, хамык чүүлдер аңгы-башкы. Мындыг байдалда уругларның сагыш-сеткилинге-даа чиик болур болгай.

Айтырыгны бодумнуң хууда контролюмга тударын уламчылаар мен.

#Байлаклагерь #Коронавирус #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НЕДЕЛЯНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГТУГ ДОПЧУЛАЛЫ
Следующая запись
ТЫВА ДАЛГАН – КАЗАХСТАНДА
Меню