Рубрикалар

СОҢГУКЧУЛАРЫНГА ЧЕТТИРГЕНИН ИЛЕРЕТКЕН

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының чарлааны болза, чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң баш бурунгаар түңнелдери-биле алырга, Тыва Республиканың Баштыңы дээди албан-дужаалче хуусаа бертиниң соңгулдазында, ол албан-дужаалды түр када күүседип турар Владислав Ховалыг мурнуку черни ээлээн. Ол регион чурттакчыларынга бодунуң чугаазында байдалды тайылбырлаан.

Республика чонунуң идепкейлиг чоруу-биле соңгулдалар болганын ол демдеглээн. Бүрүткеткен соңгукчуларның 83 ажыг хуузу участоктарынга кээп соңгаан. Төрээн черивистиң, чуртувустуң даартагы үези бистиң чаңгыс чер-чурттугларыстың сагыш човаашкында деп чүвени көргүскен деп, Владислав Ховалыг бодалын илереткен.

Соңгулда кампаниязының түңнелдерин ам-даа үндүрүп турарын Владислав Ховалыг дыңнаткан. Ынчангаш төнчү түңнел үндүрери ам-даа элек. Соңгулда комиссиязы боттарының ажылын шынарлыг доозар ужурлуг.

«Соңгулдаларда тиилелге — байырлаар чылдак эвес-тир. Ол оруктуң чүгле эгези, соңгудуп алган кижилер ам чаңгыс чер-чурттугларывыстың көргүскен бүзүрелин шынзыдып, бодувустуң шыдаарывысты хүн бүрүде бадыткаар ужурлуг. Чон бистен хөделиишкиннерни болгаш үре-түңнелдерни манап турар. Соңгулдалар доозулган, а чуртталга уламчылавышаан, айтырыглар ам-даа хөй, байдалды контрольга ап, шиитпирлерни дарый хүлээр херек» — деп, Ховалыг чугаалаан.

Предыдущая запись
КҮЖҮГЕТ ШОЙГУНУҢ 100 ЧЫЛЫНГА
Следующая запись
НАЧЫН МОНГУШ ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫНГА КИРЖИР БЕ?
Меню