Рубрикалар

Соңгукчунуң ат-алдарын камгалаар

Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламентизи) октябрь 28-те 614 дугаарлыг доктаалды үндүрген.

«Амгы үе» деп аттыг телеканалдың хоойлуга дүүшпес ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр бөлүк соңгукчуларның дилээн «төгерик столга» сайгарып чугаалашкаш, киирген сүмелерни бадылаарының дугайында ТР-ниң Дээди Хуралының ук документизинде бижээн.

Кызыл хоорайның «Шанхай» деп чоннуң сөзү-биле адаан девискээринде чурттап турар соңгукчулар «Кызылдың чайыры болгаш ядыы-түреңгизи. Билдинмес Россия» деп репортажынга хомудап турарлар. Ол видеорепортажты «Амгы үе» деп телеканал бо чылдың август айда интернетке тарадып турган. Амыр-тайбың ажылдап чурттап чоруур улусту видеога тырттырып алгаш, кадрларны таарыштыр кезип, кожуп тургаш, оларны арагачы, наркоман, ядыы-түреңги кижилер деп көргүзүп турар.

«Амгы үе» телеканалды «даштыкы чурттуң агентизиниң хүлээлгезин күүседип чоруур масса­лыг информация чепсээ дээрзин РФ-тиң Юстиция яамызы үш чыл бурунгаар дыңнадып турган. Ындыг-даа болза Тыва Республикада «8-ки канал» оларны деткип, хоорай чурттакчыларының дугайында шын эвес материалдарны тырттырып алырын организастааны билдинген.

«Төгерик столга» ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) федералдыг эрге-чагырга органнары, тус черниң бот-башкарылга органнарының, хамааты ниитилелдиң болгаш информацтыг политика институттарының кады ажылдажылгазының талазы-биле комитеттиң даргазы Артур Монгалдың илеткелин дыңнаан. 

«Амгы үе» телеканал ол репортажты кылып тургаш, Федералдыг хоойлуларның тус-тус негелделерин үреп хажыткан.

Оларның дамчыдып турар медээлери херек кырында шын эвес деп биле тура, хөй улуска ону көргүзүп турган барымдаазынга даянып алгаш, хуралдың киржикчилери Россияның Тывада ФСБ эргелелинге, ИХЯ-га, Информатизация яамызынга, республиканың Прокуратуразынга болгаш өске-даа хамаарылгалыг албан черлеринге алыс ужурун сайгарып, хыналданы чорударын сүмелээн.

Ук доктаалды болгаш айыткан сүмелерни РФ-тиң Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң кежигүнү Дина Оюнга, РФ-тиң Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржакка база чорудуп берген.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Айыылдыг аарыгдан камгаланыңар!
Следующая запись
Үлегерлиг ада дугайында сөс          
Меню